שו"ת בעלי התוספות סימן עו

שו"ת בעלי התוספות סימן עו

  

א רבותי לא לכל הוצרכתם, דלא מבעי' לפי' רשב"ם שפירש אההיא דפ' מי שמתב במעשה באחד שהיתה לו אשה תותרנית כו', דהיכא דמתה מתוך קטטה, דארגיל הוא, דאינו יורשה, ה"נ אינו יורשה, אלא אפילו לפר"ת ולפר"ח דמוקמי לה בארוסה, ומפרשי דחצר דידיה הוא ואע"ג דסתם חצר דידיה לשם נישואין, ואם מתה יורשה, הואיל ולא נכנס אלא לבודקה, לא אמרינן סתם לשם נישואין, והויא לה כאשתו ארוסה שלא נכנסו לחופה, דאם מתה אינו יורשה. וכן סובר ר"י. ובנדון זה לית דין ולית דיין ולא זכה הבעל בנכסים לפי שהתנה קודם שזכה באשה ובנכסים שהיא ת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.