שו"ת בעלי התוספות סימן עה

שו"ת בעלי התוספות סימן עה

  

א וששאלת על לאה שתבעה את ראובן בעלה שיגרשנה ושיתן לה כתובתה, כי אומרת ישען על ביתו ולא יעמודב וזה שנתיים לא קרב אליה משנשאה, והוא מודה לדבריה ואומר שעשו לו כשפים.
לית דין ולית דיין שיוציא ויתן כתובתה. דאפילו למשנה אחרונה פ' בתרא דנדריםג דחזרו לומר השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה, הני מילי כשהוא כופר, אבל כשהוא מודה לדבריה יוציא ויתן כתובה, כיון דליכא למיחש שמא עיניה נתנה באחר. ואפילו אינה באה מחמת טענה, מיהו לא כפינן לו בשוטי אלא כשהיא באה מחמת טענה, דאמרה בעינא חוטרא לידא ומרא לקבורה, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.