שו"ת בעלי התוספות סימן עג

שו"ת בעלי התוספות סימן עג

  

א קרובי ה"ר יואל, אחרי שקשה לך לומר כל דאלים גבר, ויש לירא מקטטות גדולות, נתתי דעתי למבוא תקנה, ובדקתי ומצאתי בספר רבינו משה מיימון זצ"ל שכתב כל היכא שהשדות שוות לגמרי בכל דבר, בהא ודאי אמרינן כגון זה כופין על מדת סדום, אבל במקום שיש שדה אחת זיבורית או בינונית ואחת עידית, או גדולה וקטנה, והאחד אומר לחבירו טול אתה העידית ששוה מנה ואני הזיבורית או הבינונית ששוה מנה, או איפכא, בהאי ודאי שייך למימר מעלינו ליה כנכסי דבי בר מריון. משום דאיכא דניחה ליה בזיבורית שהיא גדולה, ואיכא דניחה ליה בעידית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.