שו"ת בעלי התוספות סימן מט

שו"ת בעלי התוספות סימן מט

  

א ושכתבת כיון שעשו הגנבים ברזא לאחת מן החביות שלא היתה תחילה מבורזת, והניחו ממנו יין, כ"ש דחיישינן שמא משכו מן המבורזות.
נראה דאחזוקי איסור לא מחזקינן במלתא דאי לא משכחנא בה ריעותא הוה שרינן. כי משכחו ריעותא בחד מינייהו לא אמרינן כי היכא דהא איסורי דילמא אחריני נמי אסירי כדאיתא פרק גיד הנשהב: וכי מפני שוטה זה שעשה שלא כהוגן נאסר כל המאקולין. כי היכי דזבין להאי זבין לאחריני. שאני התם דאתחזק איסורא דאורייתא דהוה ליה ספיקה דאורייתא, אבל הכא ספיקא דרבנן לקולאג דסתם יין דרבנןד ועוד אפילו ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.