שו"ת בעלי התוספות סימן מח

שו"ת בעלי התוספות סימן מח

  

א השיב ה"ר זלמן משפיר"א על כ"ד חדש של מניקה, עניין מ' יוט"א כשנישאת לר' זקלין, אנו זכורין וגם מחבירינו וזקינינו היו שם ר' אשר מינטפר"ק בהוראת גאוני עולם, וקבלתי ממורי ה"ר ר' שמחה, אם נישאת אחר כ"א חדש לא תצא. שפסק הלכה כרשב"גב שאמר אני אכריע, לדברי האומר כ"ד חדש כ"א חדש כבית הילל, שאין החלב נעכר עד לאחר ג' חדש. ופסק רב ושמואלג כ"ד חדש אבית הילל קאי, ורשב"ג שהכריע הלכה כדברי המכריע. אכן לכתחילה לא סמכינן להקל, וצריך כ"ד חדש חוץ מיום כו' עם חדש העיבור. דכל היכא דתלו חכמים בחדשים חדש העיבור ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.