שו"ת בעלי התוספות סימן מו

שו"ת בעלי התוספות סימן מו

  

א צור תעודה, אוצר כלי חמדה מורי הרב ר' יהודה, הורני על אחד שאמר בקהל והזכיר שם של ד' אותיות כדקרינן ליה בחומש. וכך היתה לשונו, השם, והזכירו בפה מלא, ואל רחום וחנון יעזור לי שכל מי שעשה לי שלא כדין שיבא לו כך וכך. וכששמעתי אז אמרתי בלחש תהא בנידוי, לאפוקי נפשאי מהא דגרסינן פ"ק דנדריםב השומע הזכרה מפי חבירו חייב לנדותו, ואם לא נדהו הוא יהא בנידוי. ועוד גרסינן התם אמר רבא ההיא איתתא דאפיקא הזכרת השם מפומה קמי דרב הונא, שמעה ושמתה. עתה הורני אם יש לנהוג בו נידוי בפרהסיא עד שייטיב לצורינו כאשר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.