שו"ת בעלי התוספות סימן מד

שו"ת בעלי התוספות סימן מד

  

א זה לשון הארי' ר' יחיאל מפריש. על אותו כהן שנשא תוך ג' חדשים ולא (נשאר) [נשאל] לחכמים עד אחר שלשה חדשים, וידוע שאינה מעוברת, והגיע זמנו להחזירה עתה אפילו גרשה אומרים לו כנוס עתה אותה, דקיימא לן כחכמיםב שמותרת לחזור ולא קנסינן לו כלל. ואפילו נשא שרו רבנן נמי להחזיר. וא"כ זה שלא נשאל עד אחר ג' חדשים, מה לנו להוציאה בגט. הרי כל עצמו של גט תוך ג'. ולא משום קנס הוא. הילכך כי שריא לבעל למה לה גט. אם התירו להחזירה כ"ש להחזיקה. ועוד שהוא כהן דמיתסרא עליה להחזירה. ולמה לנו לאוסרה עליו. ואין לנו לק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.