שו"ת בעלי התוספות סימן מב

שו"ת בעלי התוספות סימן מב

  


א שאל ה"ר שמואל מבבנבר"ק לרבי' שמחה וז"ל אי צריך למלוח העוף חוץ ופנים. וכת' צריך, והיינו הופכו ומולחוב א"כ חתיכה עבה יצטרך לבקעה ולמולחה, ולא מצינו חילוק באיברים, ואם יש לחלק בין עוף לחתיכה עבה, לפי שעוף חלול, או לא. והסכים רבי' שמחה לדבריו.