שו"ת בעלי התוספות סימן כ

שו"ת בעלי התוספות סימן כ

  

א שאלת כשחל שמיני עצרת בשבת ושמחת תורה באחד בשבת אם מותר לאכול אתרוג של מצוה הואיל ונאסר בשבת, דיש לאוסרו משום הכנה כמו ביצה הנולדה בשבת אסורה בי"טב
מה עניין הכנה לכאן. ביצה שנולדה בשבתג או פירות שנשרו מן האילןד ודגים שניצודוה שייך לאוסרו משום הכנה דנעשה בם תיקון בשבת ואין שבת מכין לי"ט. אבל כאן מה תיקון שייך ונעשה בו בשבת. וכי תימא דליתסר משום דשבת ויום טוב קדושה אחת הןו האמרינן הלכה כארבע זקנים ואליבא דר' אליעזר דאמר דשתי קדושות הןז ועוד אפילו למ"ד קדושה אחת הן כיון דלא נאסר בשבת אל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.