שו"ת בעלי התוספות סימן כח

שו"ת בעלי התוספות סימן כח

  

א מעשה בא בבית ר' יצחק שכלה היין עד הברזא, והגביה גוי אחד לבדו החבית, ובאותו שעה משך ישראל את הברזא ולקח היין בקנקן ישראל.
והתיר יין הנשאר בחבית, ואסר אותו שיצא לחוץ. דהכי אמרינן בהשוכרב המערה מחבית לבור, קילוח היורד משפת חבית ולמטה אסור, ומוקי לה בגוי המערה. ופריך אי גוי אפילו גוה דחבית ליתסר. ומשני כח דגוי דרבנן אסור, דנפק לברא גזרו ביה רבנן, דלא נפק לברא לא גזרו ביה רבנן, הילכך שרי מה שבחבית. וא"ת הא אמר להו רב חסדא להני סבוייתא. כי מליתו חמרא קטיפו קטופיג ולא בקילוח. אלמא משמע דאי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.