שו"ת בעלי התוספות סימן כז

שו"ת בעלי התוספות סימן כז

  


א מעשה שהגביה העגל' ביינו של ר' ארוכות העגלה כדי להוציא סוסו מתחת המשאוי, ובאותו שעה היה מקלח מחבית לגיגית כדרך שמפרקים יין על העגלה. ולא סייע יהודי עמו להגביה בארוכות העגלה. ואמר ר' כחו שלא בכוונה לא גזרו ביה רבנן כללב דלא נתכוון להריק את היין. ומותר בין כלי שעירה ממנו בין כלי שעירה לתוכו, דלא נתכוון להריק את היין אלא לפרק סוסו. ולא דמי לגוי אדנא וישראל אכובא דאסירג דהתם בכוונה הוא. וחילק ר' מה שקילח חוץ על ידי הגבהת הגוי אסור והנשאר בפנים מותר.