שו"ת בעלי התוספות סימן כד

שו"ת בעלי התוספות סימן כד

  

א מעשה בא לפני ר' קנקן שהיה בו עכבת יין נסך ונתנו עליו משפך ומדדו במדה מן היין הכשר שבחבית ושפכו במשפך. ושאלו על היין שבחבית מה דינו.
והשיב דמותר. לא מבעיא האי דניצוק בר ניצוק, אלא אפילו אם היין מקלח מן החבית למשפך אם לא פחסתו, מותר. והכא לאו קנקט, דהכי אמרינןב מה שירד לבור אסור, ומה שבגת מותר. ואמר רב הונא לא שנו אלא שהחזיר גרגותני לגת וכו' אלמא שהגרגותני נאסר על ידי ניצוק או על ידי שפחסתו בורו, ולא החזיר הגרגותני לגת אין נאסר מה שבגת על ידי ניצוק של גרגותני, דניצוק בר ניצוק הוא.


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.