שו"ת בעלי התוספות סימן כב

שו"ת בעלי התוספות סימן כב

  


א נשאל לפני ר' בצרפת מפני מה לא התירו לתלוש ירקות בי"ט לצורך י"ט מידי דהוה אשחיטה ובישול ואפיה דהא מיכמש כמישי הנהו שנתלשו מעי"ט, ויותר מזיק לו מן הבשר שנשחט מעי"ט דליהוי כדברים שאי אפשר לעשותם מעי"ט.
והשיב ר' לא פליג רבנן במחובר לקרקע הואיל דסתם דברים המחוברים לקרקע אינם ניזוקין ולא מיכמישי בשהיית יום אחד או שנים הילכך אסירי לקצור ולתלוש בי"ט, דאיפשר לעשותן מעי"ט. לא פליג רבנן ירקא לחודיה משאר מחוברין... מ"ר.