שו"ת בעלי התוספות סימן כא

שו"ת בעלי התוספות סימן כא

  

א עיר שהנהר חוץ לעיבורה של עיר קרוב לתחום שבת, היאך כותבין בגט.
אם העיר מסתפקת מן הנהר לכל תשמישיה לטחון, למשרה, לכביסה, כותבין שם העיר. ואם לא יכתבו דיתבא על נהר פלוני אין לחוש אפילו אם יש בה נהר, דלא חשיב בכך שינה שם עירו ושם עירהב ואע"ג דאמרינן בשוירי מתא דעל רכיס נהראג פ' האשה שלוםד בההוא גיטא דאישתכח בנהדרעא וכתיב ביה בצד קלניא אנא מנהר נילאי כו' והיו בהן נהרות ואינו מזכירן. מיהו עיר שהנהר שלה חוץ לעיבורה של עיר קרוב לתחום שבת, וכתב שם הנהר בגט לא חשיב משנה שם עירו ושם עירה. מדאש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.