שו"ת בעלי התוספות סימן ט

שו"ת בעלי התוספות סימן ט

  

א שוב מצאתי שכתב רש"י ע"ה בתשובה אחת וז"ל: וששאלת אם עדותן עדות, מחמת שהיו אנוסין באותה שעה.
אני משיב עליה הכל לפי מה שהם העדים. אם הוחזקו ב"ד בהם שהיו נוהגים כדת משה בהצנע באונסם, ולא נחשדו על עבירות שלא אנסום גוים עליהם, לעבור מדעתם בינם לבין עצמם, יש לקבל עדותם. ואם הוחזקו מופקרים בעבירות שלא אנסום גוים עליהם, אע"פ שחזרו בהן אחר זמן תשובה הוגנת, אינם נאמנים להעיד עכשיו מה שראו באותן הימים. דתניאב היה יודע בעדות עד שלא נעשה חתנו, ונעשה חתנו וכו' עד זה הכלל כל שתחילתו וסופו בכשרות כש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.