שו"ת בעלי התוספות סימן ח

שו"ת בעלי התוספות סימן ח

  


א אעתיק תשובת רש"י, ונבון יבון /יבין/ דבר לאושרו. שאלו לרבינו המתנה שהזכיר לאשתו במטלטלין אם מתקיים, הואיל ולא קנו מידו. שהרי לא מחמת מיתה ציוה, שכך אמר אם אעמוד מחולי זה אין בדבריי כלום, ואם אמות יתקיים.
השיב רבנו. דעתי נוטה שאפילו שלא קנו מידו, הואיל והעדים מעידים שמאותו חולי נפטר, שמתנתו מתנה, ואע"פ ששייר. ופסקינןב מצוה מחמת מיתה במקצת לא בעי קניין, והוא דמית.