שו"ת בעלי התוספות סימן ז

שו"ת בעלי התוספות סימן ז

  


א וראובן שלוה משמעון על משכון גוי וכשבא מעות לידו נתן לו קרן וריבית ופדה את המשכון בשם גוי.
ודאי אסור לעשות כן וראובן עובר בלאו, שנתן הריבית. כדתנ'ב אילו עוברים בלא תעשה הלוה והמלוה כו'. ושמעון שלא יודע, פטור. ולכשיוודע לו חייב להחזיר עד שיתננו גוי... מצאתי משם רבי' יעקב בן רבי' יצחק הלוי. ע"כ