שו"ת בעלי התוספות סימן ו

שו"ת בעלי התוספות סימן ו

  

א וראובן שאמר לשמעון הלויני כור חיטין או זקוק כסף עד זמן, והוקרו החיטין או הכסף.
דעתי נוטה, לא מבעיא הכסף דיכול לשלם ואין בו משום רבית לפי שאין הכסף מתזלזל ומתייקר, אלא מעות הן מתזלזלין ומתייקרין, והכסף במקומו עומד. דאל"כ לא תמצא הלואה מותרת בישראל, וכתיבב אם כסף תלוה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. הא כסף יכול לקבל ולא חשה תורה אם יתייקר. אלא אפילו כור חיטין יכול לקבל בשעת היוקר. והא דתנ'ג לא יאמר אדם לחבירו הלויני כור חיטין ואתן לך מן הגורן. וכן הלל אומ', לא תלוה אשה ככר לחבי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.