שו"ת בעלי התוספות סימן ה

שו"ת בעלי התוספות סימן ה

  


א וששאלת על הגוי שלוה מנה מראובן בריבית על משכון לאחר ימים נצרך ראובן לאותו מנה שלוה ממנו הגוי, והלך אל שמעון וא"ל תן לי מנה שלוה ממני גוי על משכון זה, וטול הריבית מהיום, אני אטול מה שעלה כבר.
חזרתי על כל צידי ריבית ואין איסור כיון דמשך שמעון המשכון, ודלא אסרה תורה אלא ריבית הבאה מלוה למלוהב