שו"ת בעלי התוספות סימן ד

שו"ת בעלי התוספות סימן ד

  


א שאל רבי' קלונימוס איש רומי את רבי' יצחק סגן לויה כמה היטיב החכם לשאל ממי שאינו יודע לשאל, שהוא שואל מה זאת, והחכם שואל מה העדות והחקים והמשפטים וגו'. ועוד מה המענה שמשיבו ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח לפי שאלתו.
והנה הוא פירש שהחכם שואל כיון דהפסח בזמן הזה נאכל בלילה ראשו' עיקר וחגיגה טפלב מפני מה אנו אוכלין החגיגה בראשונה בריעבון ואח"כ אנו אוכלין הפסח על השבעג ואף אתה אמור לו לפי שאין פותחין את הפה במה יפטירו בשפה אחר הפסח לאכול כלום... ואפיקומן בלשון יון כלום. ע"כ.