שו"ת בעלי התוספות סימן ב

שו"ת בעלי התוספות סימן ב

  

א שאלתי את הרב ר' משלם המדליק נר חנוכה במקום ששלטה רוח מצויה וכבתה אם זקוק לה. דבעלמא דקיימא לן אין זקוק להב דילמא התם דווקא שקיים מצות הדלקה. אבל האי הדלקה לאו כלום היא.
והשיב דהדיא עמי דזקוק לה. דהאי הדלקה לאו כלום היא. ואע"ג דק' לי קצת דקודם השמד מניחין נרות מבחוץ, ושם רוח מצויה, ודוחק לומר שמניחו מבחוץ שלא במקום הרוח, דהא על פתח ביתו קאמר. ושמא מאחר שאין שיעור אין לחוש רק שיקיים הדלקה כל דהו. אע"ג דיש בפסיקתא נר חנוכה שכבה בראשון מדליקו בשני, כבה בשיני /בשני/ מדליקו בשלישי, בתשיעי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.