שו"ת בעלי התוספות  - הערות סימן מט

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן מט

  


א תשו' הר"ר מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורק.
ב חולין צ"ה ע"א.
ג ביצה ג' ע"א.
ד ע"ז ל"ו ע"א.
ה חולין צ"ה ע"א, ד"ה דאיתחזק איסורא.
ו פ"ז, מ"ו.
ז ע"ז ס"ב ע"ב: הואיל וטומאתו קיל.
ח טהרות פ"ג מ"ז.
ט טהרות פ"ג מ"ח; תוספתא פ"ג דטהרות.
י תוספתא טהרות פ"ד; נדה ד' ע"א.
יא טהרות פ"ח מ"ד.
יב ע"ז ע' ע"ב.
יג טהרות פ"ד מ"ד.
יד טהרות פ"ד משנה ז' ח'.
טו פ"י מ"ז.
טז דף כ"ז ע"א.