שביתת יום טוב הלכות ביכורים פרק ד

שביתת יום טוב הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ג
[ג] הגר מביא וקורא וכו'. וכתב הרב מל"מ וז"ל תמיה לי דאף שיכול לומר לאבותינו מ"מ כיון שלא נטלו חלק בארץ אינם יכולים לומר אשר נתת לי דומיא דכהנים ולוים דאינם קורים אלא מפני שיש להם ערי מגרש. והרי רבינו עצמו פסק בסוף הלכות מעשר שני דגרים אינם קורים מפני שאין להם חלק בארץ ועוד אני תמיה למה פסק כדברי הירושלמי מאחר דבפ"ג דמכות אמר רב אשי כיון דאיכא בכורי הגר דבעי למימר אשר נשבעת לאבותינו ולא מצי אמר יעו"ש.
ובודאי שלא היה כתוב לפניו מה שכתוב בתלמוד הנדפס באמשטרדם ושם כתוב בפירוש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.