שבטים

שבטים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2572 מקורות עבור שבטים. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תוספתא מסכת הוריות (צוקרמאנדל) פרק ב

 מפר הבא על כל המצוות וכולן אין נוהגין במשוח מלחמה חוץ מחמשה דברים שפירש הכתוב בפרשה לא פורם ולא מיטמא בקרובים ומצווה על הבתולה ומוזהר על האלמנה מחזיר את הרוצח דברי ר' יהודה וחכמ' אומ' אין מחזיר את הרוצח: הלכה באיזהו נשיא נשיא ישראל ולא נשיא שבטים נשיא ישר' נשיא בית דוד זה מביא לעצמו וזה מביא לעצמו: הלכה גאיזהו משיח משוח בשמן המשחה ולא מרובה בגדים אלא שהמרובה בגדים צריך להביא פר דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' אין צריך להביא פר: הלכה דפר משיח פר העדה עומדין פר משיח קודם לפר העדה לכל מעשיו והואיל ומשיח

12

תוספתא מסכת מעשר שני (ליברמן) פרק א

 היו קופות הרי זה אוכל ושאר כל הדברים אין אוכל כנגדן לא כנגד החרצנין ולא כנגד הזגין ולא כנגד הגפת הלכה יאהלוקח צבי בירושלם אין צריך לאכל כנגד העור שחוט צריך לאכל כנגד העור הלכה יבאין משכירין בתים בירושלם מפני שהן של שבטים ר' לעזר בי ר' שמעון אומ' אף לא המטות הלכה יגעורות של מקדשין בעלי אשפיזין באין ונוטלין אותן בזרוע לולבי הזרדין והחרובין עד שלא ימתיקו [אין] נקחין בכסף מעשר משימתיקו נקחין בכסף מעשר אבל הלוף והחרדל והתורמסין ושאר כל הנכבשין בין משימתיקו בין עד שלא ימתיקו נקחין בכסף מעשר בנות הריע נקחין בכסף מעשר

13

תוספתא מסכת מעשר שני (ליברמן) פרק ה

 האדמה הכל בזכות המזבח שנ' מזבח אדמה תעשה לי וגו' הלכה כחאשר נתת לנו הכל לפי מתנות שנ' ובתים מלאים כל טוב וגו' הלכה כטכאשר נשבעת זו שבועתו של אברהם אבינו שנ' ויאמר בי נשבעתי נאם ה' כי יען לאבתינו הכל בזכות שבטים שנ' שבועות מטות אומ' סלה ארץ זו ארץ עצמה מפאת קדים עד פאת ים נפתלי אחד זבת חלב ודבש מלמד שהמעשרות נותנין טעם וריח ושמן דגן בפירות הלכה לר' שמעו' בן לעזר אומ' טהרה נטלה את הטעם ואת הריח מעשרות נטלו את השמן ואת הדגן

14

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ג

 ראשו מאתים שקלים באבן המלך מה שאין בני טבריה ובני צפורי מגלחין כן ולפי שבא על עשר פלגשי אביו לפיכך נתלו בו עשר לונכיות שנ' ויסבו עשרה נערים וגו' הלכה יזולפי שגנב שלש גנבות לב אביו ולב בית דין ולב כל ישראל לפיכך נתקעו בו שלשה שבטים שנ' ויקח שלשה שבטים בכפו וגו' הלכה יחסנחריב לא נתגאה לפני המקום אלא על ידי מלאך שנ' ביד מלאכיך חירפת וגו' אני קרתי ושתיתי מים זרים אף המקום ברוך הוא לא נפרע מהן אלא על ידי מלאך שנ' ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' וגו' וכולם מלכים קשורי כתרים בראשיהם הלכה

15

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ח

 וישבו ואכלו ושתו ונטלו את האבנים ובאו ולנו במקומן שנ' והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון יכול בכל מלון ת"ל במלון אשר תלינו בו הלילה והיכן לנו בגלגל ואומ' ואת שתים עשרה האבנים האלה וגו' הא למדת שבגלגל העמידום הלכה טכיצד אמרו ישראל ברכות וקללות ששה שבטים עלו לראש הר גרזים וששה שבטים עלו לראש הר עיבל כהנים ולוים וארון עומדים למטה באמצע הכהנים מקיפין את הארון והלוים את הכהנים וישראל מיכן ומיכן שנאמ' וכל ישראל וזקניו מה ת"ל חציו אל מול הר גרזים וחציו אל מול הר עיבל מלמד שמחצה אל הר גרזים מרובה יותר משל הר עיבל

16

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ד

 וצועקין וסופדין: ואומר פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך (זכרי' י"א א') אלו כהנים גדולים שהיו במקדש שהיו נוטלים מפתחותיהם בידן וזורקין כלפי מעלה ואומרים לפני הקב"ה רבונו של עולם הילך מפתחותיך שמסרת לנו הואיל ולא היינו גזברין נאמנין לעשות מלאכת המלך ולאכול משלחן המלך. אברהם יצחק ויעקב ושנים עשר שבטים היו בוכין וצועקין וסופדין: ואומר הילל ברוש כי נפל ארז אשר אדירים שודדו [הילילו אלוני בשן כי ירד יער הבציר] (שם שם ב'). הילל ברוש כי נפל ארז זה בית המקדש. אשר אדירים שודדו זה אברהם יצחק ויעקב וי"ב שבטים. הילילו אלוני בשן זה משה אהרן ומרים. כי ירד

17

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ט

 אומות העולם: ד"א פתח לבנון דלתיך. זה בית המקדש. ותאכל אש בארזיך אלו כהנים שהיו שם שהיו נוטלין מפתחותיהן וזורקין אותן כלפי מעלה ואומרי' לפניו רבש"ע אי לך מפתחותיך שמסרת לנו הואיל ולא היינו גזברי' נאמנים לפניך לעשות במלאכת המלך ולאכל משלחן המלך. אברהם ויצחק ויעקב ושנים עשר שבטים בוכים וצועקים וסופדים ואומרים הליל בראש כי נפל ארז אשר אבירים שודדו הילילו אלוני בשן כי ירד יער הבציר. הליל ברוש כי נפל ארז זה ביהמ"ק. הלילו אלוני בשן זה משה אהרן ומרים. כי ירד יער הבציר זה בית קדש הקדשים. קול יללת הרעים כי שגגה אדרתם זה דוד ושלמה בנו.

18

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יט

 מקודש בכל מקומות ישראל, מקודש בפי רבותינו, מקודש בבית הוועד, הודו לי"י כי טוב כי לעולם חסדו, וכולכם ברוכים. ועל כל ברכה ותהלה היו אומרים, הודו לי"י כי טוב, חוץ מברכת הלוים. הלכה חוכשהוא מקלסו, מקלסו בשנים עשר טובי העיר, ושנים עשר חברים, כנגד שנים עשר שבטים, ושנים עשר חדשים, ושנים עשר מזלות. ואף על פי שאמר יעלה ויבא, בבונה ירושלים, וגמר על הכוס ברכת הזימון, אותו הכוס נותנו לאשתו, לקיים מה שנאמר, להניח ברכה אל ביתך; ומביאין לו כוס אחר, ומברך בורא פרי הגפן, ואחריו, אשר בעגולה גידל דורשים. וכן אתה אומר בברכת חתנים ובברכת אבלים, לפי שאין

19

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ט

 שנעקרה ממנו עבודה זרה אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצינו: גמ' מתני' בנסי ישראל אבל בנסי יחידי שנעשו לו אינו צריך לברך. מהו שיברך אדם על נסי אביו ועל נסי רבו ואם היה אדם מסויים כגון יואב בן צרויה וחביריו ואדם שנקדש בו שם שמים כגון חנניה מישאל ועזריה ונסי שבטים מהו שיברך. מאן דאמר כל שבט ושבט איקרי קהל צריך לברך מאן דאמר כל השבטים קרויין קהל אין צריך לברך. הרואה בבל צריך לברך חמש ברכות. ראה פרת אומר ברוך עושה בראשית. ראה [דף סב עמוד ב] מרקוליס אומר ברוך ארך אפים. ראה ביתו של נבוכדנצר אומר ברוך שהחריב

20

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת הוריות פרק א

 וחזרו ובעטו על דעתיה דחברייא כיון שבעטו פטורין על דעתיה דרבי זירא מכיון שקיבלו עליהן משעה ראשונה הרי אילו חייבין:הלכה ומתני' הורו בית דין ועשו כל הקהל או רובן על פיהן מביאין פר ובע"ז מביאין פר ושעיר דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר שנים עשר שבטים מביאין שנים עשר פרים ובעבודה זרה שנים עשר שבטים שנים עשר פרים ושנים עשר שעירים ר"ש אומר שלשה עשר פרים ובעבודה זרה שלשה עשר פרים שלשה עשר שעירים פר ושעיר לכל שבט פר ושעיר לבית דין: גמ' מאן תנא רוב רבי מאיר דתני היא מחצית כל השבטים היא מחצית כל שבט ושבט

1234567891011121314151617181920