שבוע

שבוע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4796 מקורות עבור שבוע. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 כד לא איהי בשותפא דאת י' אתקריאת ארבעים ואיהי עלמא דאתי דלית ביה אכילה ושתיה וכד סליק משה לגבה אתמר ביה ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה וגומר מתן תורה דא שכינתא תתאה ועלה אתמר ישמח משה במתנת חלקו בגין דאיהי דוגמא דעמודא דאמציעתא ועוד שבועות על שם מלא שבוע זאת ונתנה לך גם את זאת מלא שבוע זאת דא שכינתא עלאה מלא שבוע ה' מלא י"ק דאתמר ביה כי יד על כ"ס י"ק ונתנה לך גם את זאת דא שכינתא תתאה ה' זעירא מלא דכלא עלאה ותתאה דא ו' איהו מלא י"ק לעילא דאיהי מליא"ה אלקי"ם ועלה אתמר

152

תיקוני זוהר תקונא שתין ותשע

 שכל את ידיו ולחכימא ברמיזא אתחזר י"ק לשמאלא דאינון שמור ו"ה לימינא דאינון זכור ודא איהו זה שמי וזה זכרי י"ק עם שמי שס"ה לשמאלא ו"ק עם זכר"י רמ"ח לימינא ובפסח יהון ו"ק לימינא בראש השנה י"ק לשמאלא שבועות אחיד בתרוייהו ודא עמודא דאמצעיתא הדא הוא דכתיב (בראשית כ"ט) מלא שבוע זאת ונתנה לך גם את זאת ביה אשתלים יקו"ק ועם כל דא לא יהא שלם אלא בבת זוגיה דאיהי אדנ"י ובאן אתר בסוכה דאיהו כ"ו ה"ס דאיהי יאקדונק"י ורזא דמלה ויבא יעקב שלם ביקו"ק מיד ויבן לו בית דא סוכה כמה דאת אמר ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית

153

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תצוה מאמר מצות וספירת העומר

 דכורין, לאתקשרא כל חד כדקא יאות. כגוונא דא, יראה כל זכורך, דכורין, ולא נשין. בגין דרזא דברית בדכורא איהו, ולא בנוקבא, ובגין דקיימא רזא לעילא, נשין לא מתחייבן.[אות סז] ורזא אוליפנא הכא, דבכל שבעת יומין מאלין יומין עלאין, נטלא קדושא יומא חד דאלין תתאי, והאי תתאה אקרי שבוע, דאתקדש בשבעה יומין עלאין. וכן בכל שבעה ושבעה מאינון חמשין יומין, עד ולא עד בכלל, וכד אשתכחו ארבעין ותשע יומין עלאין, אשתכחו לתתא שבע יומין, דאתקדשו בהו וכל חד אקרי שבוע, דעאל באינון שבע. ועל דא כתיב, שבע שבתות תמימות תהיינה. בגין דאינון נוקבין, נקט קרא לישנא דנוקבין.[אות סח] וכד

154

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת כי תצא מאמר אליהו לא תתעכב מלנחתא

 באומאה עלך בשמא דידו"ד, ובשמיה מפרש, גלי ליה לכל רישי מארי מתניתין, דישתמודעון ליה, ולא יתחלל יתיר, דאתמר ביה, והוא מחולל מפשעינו, לית לך צורך למיטל רשו דהא אנא שליחא דמארי עלמא, וידענא דאי אנת עביד דא, דיודי לך קב"ה עליה, ויסתלקון בנך בגיניה, עילא ותתא. ולא תתעכב למעבד, לא שבוע, ולא חדש, ולא שנה, אלא מיד.

155

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר דטעין חמרי

 כל זמן שהמדרגה היא בחסרון המלכות, נבחנת לסתומה ובלתי נודעת ובהשגתה את המלכות משגת את שלמותה וזה סוד ששת ימי המעשה ושבת, כי לכאורה צריכים ששת ימי המעשה להיות יותר חשובים מיום השבת, שהרי חג"ת נה"י שהם ששת ימי המעשה חשובים יותר מהמלכות שהיא יום השבת. אלא הפי' הוא, שכל שבוע הוא מדרגה בפ"ע שבימות החול היא חסרה המלכות, וע"כ המדרגה סתומה ואין בה קדושה, כי בחסר המלכות חסר ג"ר דאורות כנ"ל, ורק בהתגלות המלכות במדרגה ההיא, דהיינו בביאת יום השבת, אז מתגלה הקדושה בכל המדרגה דהיינו גם בששת ימי המעשה, והקדושה שורה בכל השבוע ההוא ועד"ז גם בששת ימי

156

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר צדיק עליון צדיק תחתון

 כן, ששנים הראשונות שעבד, היו בשביל יובל, שהיא לאה, הרי ביובל כתוב, שבע שנים שבע פעמים, שבע שנים נמצאות, שכתוב, ויעבוד וגו' שבע שנים, אבל שבע פעמים שבע, איפה הן, והיה לו לעבוד מ"ט שנים, כמספר שני יובל. ומשיב אלא אלו הם שבעת הימים ששמר במשתה של לאה, כמ"ש מלא שבוע זאת, השלימו המספר של מ"ט. כי כל יום נקרא שבע אחת, כמ"ש שבע ביום הללתיך וגו', וכל אחד משבעת ימי המשתה, נשלם ונכלל מכל שבעת הימים, ונמצא ז' בכל יום שנקראים פעם אחת. והם שבעה פעם שבעה, העולים מ"ט כמספר שני היובל.[אות קמב] וברחל וכו': וברחל לא היה

157

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תצוה מאמר מצות וספירת העומר

 ולא נשים. משום שסוד הברית הוא בזכר ולא בנקבה, ומשום שהסוד הוא למעלה בזכר, בז"א, נשים אינן מחויבות.[אות סז] ורזא אוליפנא הכא וכו': וסוד למדנו כאן, שבכל שבעת ימים מאלו ימים העליונים, דז"א, מקבל קדושה יום אחד מאלו התחתונים, של המלכות, ויום תחתון הזה של המלכות נקרא שבוע, משום שנתקדש משבעה ימי העליונים. וכן בכל שבעה ושבעה מאלו חמשים ימים העליונים, עד יום החמשים ולא עד בכלל, כלומר, שיום החמשים אינם בכלל המתקנים לימים תחתונים, וכשנמצא מ"ט ימים עליונים נמצאים למטה במלכות שנתקדשו שבעה ימים שלה. כי כל יום נתתקן ע"י שבעה ימים העליונים, שע"י חג"ת נהי"מ דחסד דז"א

158

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת כי תצא מאמר אליהו לא תתעכב מלנחתא

 בשם הויה, ובשם המפורש, גלה אותו לכל ראשי בעלי המשנה, שיכירוהו, ולא יתחלל יותר, שנאמר בו, והוא מחולל מפשעינו, אין לך צורך לקבל רשות מהקב"ה, כי אני שליח של רבון העולם, ואני יודע שאם אתה עושה זה, יודה לך עליו הקב"ה, ויתעלו בניך בשבילו, למעלה ולמטה. ולא תתעכב מלעשות לא שבוע ולא חדש ולא שנה. אלא מיד.

159

ספר הלכות גדולות סימן לט - הלכות גיטין

 כל שעתו, מאן לא הודו לו רבנן, והוה ליה יחיד ורבים וקמא לן הילכתין כמתניתא דאינו גט ולא כרבותינו דהתירוה לינשא. אמר מר רבי יוסי אומר כזה גט, וליתה לר' יוסי דפליגי רבנן עליה, דקאמרינן (שם עז א) ורבנן לא שנא הכי ולא שנא הכי.תנו רבנן (שם) לאחר שבוע שנה, לאחר שנה חדש, לאחר חדש שבת, לאחר שבת מאי, יתיב ר' זירא [עמוד תיח] קמיה דר' אסי ויתיב ר' אסי קמיה דר' יוחנן ויתיב וקאמר חד בשבא תרי ותלא בתר שבתא, ארבעה חמשה ומעלי קמיה שבתא.(שם עט ב) בית שמאי אומרין פוטר אדם את אשתו בגט ישן, ובית

160

ספר הלכות גדולות סימן מ - הלכות קידושין

 נב א) שמע מינה ממתניתא ארבעי ונקיט רב לידיה תלת, שמע מינה המקדש בפירות שביעית מקודשת, ושמע מינה האשה נעשת שליח לחבירתה ואפילו במקום שנעשית לה צרה, ושמע מינה המקדש בגזל אינה מקודשת ואפילו בגזל דילה, ממאי, מדקתני שלהן היתה ושל שביעית היתה, טעמא דשביעית מפקרי פירי, הא שאר שני שבוע לא. וכי אמרינן דבגזל דילה לא תפסין בה קידושי, הני מילי היכא דלא שדיך, אבל שדיך תפסין בה קידושין, דתניא קידשה בגזל ובחמס ובגניבה או שחטף סלע מידה וקידשה הרי זו מקודשת, ומוקי לה רב נחמן (קידושין יג א) למתניתין כלה בגזל דילה ובדשדיך, וכי קאמר רב נחמן לא

1234567891011121314151617181920