שבוע

שבוע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4796 מקורות עבור שבוע. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בשלח

 אפילו בכליהם, כענין שנאמר (ירמיה יד) ואדיריהם שלחו צעיריהם למים באו על גבים ולא מצאו מים שבו כליהם ריקם בושו והכלמו וחפו ראשם, דורשי רשומות אמרו לפי שפירשו מדברי תורה שנמשלו למים דכתיב (ישעיה נה) הוי כל צמא לכו למים ג' ימים, לפיכך התקינו נביאים וזקנים שיהיו קורין בס"ת בכל שבוע ג' ימים קורין בשבת ומפסיקין אחד בשבת, קורין בב' ומפסיקין ג' ורביעי, וקורין בחמישי ומפסיקין בששי ולא יהיו שלשת ימים לעולם בלא תורה, ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלהיך, מכאן אמרו רצה אדם לשמוע בשעתו משמיעין אותו לאחר זמן, לשכוח משכחין אותו לאחר זמן ת"ל והיה אם שמוע

112

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תצוה

 ארשב"ג משום ר' יהושע משחרב בית המקדש אין לך יום שאין בו קללה שנאמר (תהלים ז) ואל זועם בכל יום, א"ר זעירא הראשון קיים, א"ר יהודה בר אלעאי חצופה היא ארץ ישראל שהיא עושה פירות, בעולם הזה עשה שבע שנים שרופה על ידי עונות שנאמר (דניאל ט) והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משומם ועד כלה ונחרצת תתך על שומם, אבל לעולם הבא הקב"ה מחזיר לה הברכות שהיה עושה שנאמר (יחזקאל לו) ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבא.(יד) [ל, א] ועשית מזבח מקטר קטרת מהו קטרת

113

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת במדבר

 ולמצרים ולא כתב אימתי בראם ואימתי העבירם אלא (בראשית ז) ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו, וכן לדור הפלגה ולסדומים ולמצרים, כיון שעמדו ישראל אמר ליה הקב"ה למשה איני נוהג בהם כבראשונים שאלו בני אברהם יצחק ויעקב לכך כתוב באיזה חדש בכמה לחדש באיזה יום באיזה שבוע באיזה אפטיא באיזה מדינה רוממתי קרנם וכתבתי להם תלוי ראש לכך נאמר וידבר ה' אל משה במדבר סיני הרי הפרכיא, באהל מועד הרי המדינה, באחד לחדש הרי יום, בשנה השנית הרי שנה, באיזה חדש לחדש השני, הרי נכתבה אפטיא שלהן למה שאו את ראש לקיים מה שנאמר (תהלים קמז)

114

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שופטים

 זכאי בעוקצי תאנים, ובני נח הורגים בעד אחד ובדיין אחד ושלא בהתראה, משא"כ בישראל, לפי שדיני ממונות בשלשה ודיני נפשות בעשרים ושלשה, וכתיב (דברים יט) לא יקום עד אחד באיש וגו', וצריכין דרישה וחקירה, כיצד בודקין את העדים מכניסין אותן ומאיימין עליהם, ועוד היו בודקין בשבע חקירות באיזה יום באיזה שבוע באיזה חדש בכמה לחדש באיזה שעה באיזה מקום מכירין אתם אותו התריתם בו כדאמרינן במסכת סנהדרין, וכן את מוצא בפרנסי ישראל שלא נשתבחו אלא על ידי הדין בשמואל כתיב (שמואל א ז) והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל וגו', ואף דוד לא נשתבח אלא על ידי הדין כמה

115

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - פרשת במדבר

 למה? למלך שנשא אשה ראשונה ולא כתב לה כתובה, גרשה ולא כתב לה גט, וכן לשלישית. לימים ראה עניה אחת בת טובים, בקש לישא אותה אמ' לשושבינו: זו היתומה העניה אני רוצה לישא, ואיני נוהג בה כמנהג הראשונות, שזו בת אבות היא וצנועה במעשיה, אכתוב לה כתובה, באיזה יום ובאיזו שבוע, באיזו שנה באיזה חדש, בכה /בכמה/ לחדש, באיזו הפרכיא. כך הב"ה ברא דור המבול, דור הפלגה, סדומיים, מצרים, ולא כתב להם מאומה מתי בראם ומתי העבירם. וכיון שעמדו ישראל א"ל הב"ה למשה: איני נוהג בהם כראשונים, שאילו בני אברהם יצחק ויעקב הם, אלא כתוב באיזה יום, באיזה שבוע, באיזו

116

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צ

 שנה, כימות עניתנו בארבעים שנה שעשו ישראל במדבר, שנאמר ויענך וירעיבך (דברים ח ג). ורבנן אמרי ארבעת אלפים, שנאמר ושנת גאולי באה (ישעיה סג ד), ר' אבהו אמר שבעת אלפים שנה כימי חתן בחופתו, שנאמר כי יבעל בחור בתולה (שם /ישעיה/ סב ה), וכמה ימי חתן שבעה ימים, שנאמר מלא שבוע זאת (בראשית כט כז).[יח] [צ, טז] יראה אל עבדיך פעלך. ר' ברכיה בשם ר' חייא אמר [זה אברהם ושרה]. והדרך על בניהם. זה יצחק ורבקה, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה (שם /בראשית/ כד סג), והיתה רבקה באה עם אליעזר, וכיון שראתה אותו רבקה, ראתה אותו הדור ביותר, לבוש

117

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת ויצא פרק כט

 ניכר בה הא סתמא קטנה: ד"א ותהר מהו ותהר, כמו הר כשהאשה מעוברת נראית כהר:סימן כה[כה] ויהי בבקר והנה היא לאה. מכלל דעד השתא לא היתה לאה, שמסרה לה רחל אותם הסימנין שמסר לה יעקב שלא לביישה:סימן כז[כז] מלא שבוע זאת. שבעת ימי החופה:סימן כט[כט] לה לשפחה. ולא ליעקב לשפחה:סימן לא[לא] ורחל עקרה. כי רחל היתה עיקר הבית, אלא שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים:סימן לד[לד] הפעם ילוה אישי. האמהות הם הנביאות שידעו בנבואתן שמעמידים י"ב שבטים כנגד י"ב מזלות, והיתה סבורה שיהא לכל אחת מהם שלשה, לכך אמרה כי ילדתי

118

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת שופטים פרק יט

 שהוא חייב לו, יתחייב לו שבועה שאינו חייב כלום:סימן טז[טז] כי יקום עד חמס באיש. בשני עדים הכתוב מדבר:סימן יז[יז] ועמדו שני האנשים. אלו בעלי דינים:סימן יח[יח] ודרשו השופטים היטב. שידרשו אותם בשבע חקירות באיזו שבוע באיזו שנה באיזה חדש ומאיימין עליו וחוקרים העדות בטוב ואם נמצא אחד זומם הוזמו הכל:סימן יט[יט] ועשיתם לו כאשר זמם וגו'. והני מילי שהוזמו שניהם ועדיין לא נתחייב אותו האיש שמעידין עליו עדות שקר, שלא נהרג או שלא נגרע ממון, או לא לקה על ידיהם, אבל אם נהרג אלו שהוזמו אין נהרגין, שנאמר כאשר זמם, ולא

119

פרקי דרבי אליעזר פרק ב

 פרקי דרבי אליעזר פרק באמרו בניו של הורקנוס לאביהם עלה לך לירושלים ונדה את בנך אליעזר מנכסיך. ועלה לירושלים לנדותו, ומצא שם יום טוב לרבן יוחנן בן זכאי. והיו כל גדולי המדינה סועדין אצלו, בן ציצית הכסת, ונקדימון בן גוריון, ובן כלבא שבוע. ולמה נקרא שמו בן ציצית הכסת, שהיה מסב למעלה מגדולי ירושלים. אמרו על נקדימון בן גוריון שהיה לו מזון שלשה סאים קמח לכל אחד ואחד שהיו בירושלים. אמרו עליו על בן כלבא שבוע שהיה לו בית ארבע כורין של גנות טוחנין בזהב. אמרו לו הרי אביו של רבי אליעזר בא, אמר להם עשו לו מקום, ועשו

120

פרקי דרבי אליעזר פרק טז

 ולעזרו. אמר הקדוש ברוך הוא חביבה לפני גמילות חסדים, מזבחים ועולות שעתידין ישראל להקריב לפני על גבי המזבח, שנאמר [הושע ו, ו] כי חסד חפצתי ולא זבח רבי יוסי אומר מנין אנו למדין שבעת ימי המשתה, מיעקב אבינו, כשנשא את לאה עשה שבעת ימי המשתה, שנאמר [בראשית כט, כז] מלא שבוע זאת. ונאספו כל אנשי המקום לגמל חסד עם יעקב, שנאמר [שם כב] ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה. אמר להם הקדוש ברוך הוא אתם גמלתם חסד עם יעקב עבדי, אני אגמל ואתן שכרכם בעולם הזה, שלא יהא שכר לרשעים לעולם הבא, שנאמר [מ"ב ה, א] כי בו

1234567891011121314151617181920