שבוע

שבוע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4796 מקורות עבור שבוע. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע

 בצפרא והנה היא לאה אמר לה מה רמייתא בת רמאה לאו בליליא הוה קרינא רחל ואת ענית לי, אמרה ליה אית ספר דלית ליה תלמידים לא כך היה צווח לך אבוך עשו ואת עני ליה, ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי וגו', ויאמר לבן לא יעשה כן וגו', מלא שבוע זאת וגו', א"ר יעקב בר אחא מכאן שאין מערבין שמחה בשמחה אלא מלא שבוע זאת וגו'.כ [כט, ל] ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה וגו', א"ר יהודה בר סימון בנוהג שבעולם פועל עושה מלאכה עם בעל הבית שתים ושלש שעות באמונה ובסוף הוא מתעצל במלאכתו,

92

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צח

 שבט מיהודה, זו סנהדרין שהוא מכה ורודה, ומחוקק מבין רגליו, אלו שני סופרי הדיינים שהיו עומדים לפניהם אחד מימין ואחד משמאל, עד כי יבא שילה, נמנו ואמרו הלל משל מי, אמר רבי לוי מגלת יוחסים מצאו בירושלים וכתיב בה הלל מדוד, ר' חייא רבה מן דשפטיה בן אביטל, דבית כלבא שבוע מדכלב, דבית ציצית הכסת מן דאבנר, דבית כובשין מן דאחאב, דבית יצאה מן דאסף, דבית יהוא מן ציפורן, דבית ינאי מן דעלי, רבי יוסי בר חלפתא מן דיונדב בן רכב, רבי נחמיה מדנחמיה התרשתא.ט [מט, יא] אוסרי לגפן עירה, רבי יהודה ור' נחמיה ורבנן, רבי יהודה אמר גפן

93

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה ל

 עמד לי בדור המבול זה נח, תמן אמ' כרוז ליה לפיד ליה, בוז שהיו מבזין עליו וקרו ליה ביזה סבא, לעשתות שאנן שהיו קשים כעשתות, נכון למועדי רגל שהיו מוכנים לשני שברים לשבר מלמעלה ולשבר מלמטן.תמים בר חוטה אמר כל מי שנ' בו תמים השלים שניו למידת שבוע.היה אמר ר' יוחנן כל מי שנ' בו היה הוא תחילתו והוא סופו, מתיבין ליה והכת' אחד היה אברהם וירש את הארץ (יחזקאל לג כד) מעתה הוא תחילתו הוא סופו, אמר לון אף היא לא תברה, ר' יוחנן ור' חנינא תרויהון אמ' בן מ"ח שנה הכיר אברהם את בוראו ומה מקיים

94

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מא

 רע, הלכו ואמרו לרבן יוחנן בן זכיי ריח פיו שלר' אליעזר קשה, אמר לו כשם שהבאיש ריח פיך על התורה כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף העולם ועד סופו, לאחר ימים עלה אביו לנדותו מנכסיו ומצאו יושב ודורש וגדולי מדינה יושבין לפניו, בן ציצית הכסת וניקודימון בן גוריון ובן כלבה שבוע, והיה דורש זה הפסוק חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם זה אמרפל וחביריו, להפיל עני ואביון (שם שם /תהלים ל"ז/) זה לוט, לטבוח ישרי דרך (שם שם /תהלים ל"ז/) זה אברהם, חרבם תבוא בלבם (שם שם /תהלים ל"ז/ טו) ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וגו' (בראשית יד טו), אמר

95

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה ע

 בצפרא והנה היא לאה, אמר מה רמייתה בת רמאי, אמרה ליה ואית ספר דלית ליה תלמידין, לא כך הוה אבוך צוח לך עשו ואת עני ליה אף את קרית לי ואנא עניתי לך.(כה - כז) ויאמר אל לבן מה זאת וגו' ויאמר לבן לא יעשה כן וגו' מלא שבוע זאת וגו' אמר ר' יעקב בר' אחא מיכן שאין מערבין שמחה בשמחה.(ל) [ויבא גם אל רחל] וגו' ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות אמר ר' יודה בר' סימון בנוהג העולם פועל עושה עם בעל הבית שתים שלש שעות באמונה ובסוף הוא מתעצל במלאכתו, ברם הכא מה ראשונות שלימות אף אחרונות

96

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה צט

 שבט מיהודה זו סנהדרין שהיא מכה ורודה, ומחוקק מבין רגליו אלו שני סופרי הדיינים שהם עומדים לפניהם אחד מימין ואחד משמאל, עד כי יבוא שילה נימנו ואמרו הלל משל מי, אמר רבי לוי מגלת יוחסים מצאו בירושלם וכתי' בה הלל מדוד, ר' חייא רבה מן דשפטיה בן אביטל, דבית כלבא שבוע מדכלב, דבית ציצת הכסת מן דאבנר, דבית כובשין מן דאחאב, דבית יצאת מן דאסף, דבית יהוא מן ציפורין, דבית ינאי מן דעלי, רבי יוסי ב"ר חלפתא מן דיונדב בן רכב, רבי נחמיה מדנחמיה התרשתא.(יא) [אוסרי לגפן עירה] רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן, ר' יהודה אמר גפן שכוחה רע

97

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה א

 ראשונה ולא כתב לה כתובה גירשה ולא כתב לה גט כך לשנייה ולשלישית ולא היה כותב להם כתובה ולא גט אלא מה עשה ראה ענייה יתומה בת אבות ביקש ליטול אותה אמר לשושבינו אל תנהוג בה כראשונות זו בת אבות היא צנועה היא במעשי' וכשרה וכתוב לה כתובה באי זו שבוע באי זו שנה באי זה חדש בכמה בחדש באיזו איפרכיא כשם שכתוב באסתר (אסתר ב) ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחדש העשירי הוא חדש טבת בשנת שבע למלכותו כך הקב"ה ברא לדור המבול ולא כתב אימתי בראן העבירן מן העולם ולא כתב אימתי העבירן אלא (בראשית

98

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב

 זה קולו של מלך המשיח המכריז ואומר (ישעיה נ"ב) מה נאוו על ההרים רגלי מבשר, התאנה חנטה פגיה, א"ר חייא בר אבא סמוך לימות המשיח דבר גדול בא לעולם והרשעים כלים, והגפנים סמדר נתנו ריח, אלו הנשארים ועליהם נאמר (שם /ישעיהו/ ד') והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם, אמר ר' יוחנן שבוע שבן דוד בא שנה ראשונה מתקיים מה שנאמר (עמוס ד') והמטרתי על עיר אחת, בשניה חצי רעב משתלחין בה, בשלישית רעב גדול ומתים בו אנשים ונשים וטף, וחסידים ואנשי מעשה מתמעטים והתורה משתכחת מישראל, ברביעית רעב ולא רעב שובע ולא שובע, בחמישית שובע גדול ואוכלין ושותין ושמחים והתורה חוזרת

99

איכה רבה (וילנא) פתיחתות

 ודרך תהום חזרו, א"ר זירא בא וראה כמה היא חצופה ארץ ישראל שעדיין עושה פירות, ולמה עושה פירות, ר' חנינא וריב"ל חד אמר על שם שמזבלין אותה, וחרינא אמר על שם שהם מהפכים בעפרה, א"ר יודן שבע שנים נתקיים בהם גפרית ומלח וכל כך למה על שם והגביר ברית לרבים שבוע אחד, כותיים שבה כיצד עושין זורעין אותה מטליות מטליות זורעין כאן והיא נשרפת זורעין כאן והיא נשרפת, עובדא הוה בחד דהוה קאים ורדי בבקעת בית ערבא ותקף ידיה אסיכתיה וסליק עפרא יקידא ואוקיד דרעיה לקיים מה שנאמר (דברים כ"ט) גפרית ומלח שרפה כל ארצה, רבה בר כהנא אמר אינן

100

איכה רבה (וילנא) פרשה א

 לראש, זה אספסיאנוס, אויביה שלו, זה טיטוס, שלש שנים ומחצה הקיף אספסיאנוס את ירושלם והיו עמו ארבעה דוכסין, דוכס דערביא, דוכס דאפריקא, דוכוס דאלכסנדריא, דוכוס דפלסטיני, דוכוס דערבייא תרין אמורין חד אמר קילוס שמיה, וחד אמר פנגר שמיה, והוון בירושלם ארבעה בוליטין בן ציצית ובן גוריון ובן נקדימון ובן כלבא שבוע, וכל אחד ואחד יכול לספק מזונות של מדינה י' שנים, והיה שם בן בטיח בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי שהיה ממונה על האוצרות ואוקיד כל אוצרייא, שמע רבן יוחנן בן זכאי אמר ווי, אזלין אמרון לבן בטיח, אמר חביבך ווי, שלח ואתייה אמר לו למה אמרת ווי,

1234567891011121314151617181920