שארית נתן הלכות דעות פרק א

שארית נתן הלכות דעות פרק א

  


הלכה ד
[ד] יהא אדם שם דעותיו תמיד וכו'. מו"ק ה' ע"א.
כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת. שבת ק"ה ע"ב.