שארית נתן הלכות ביאת המקדש פרק ג

שארית נתן הלכות ביאת המקדש פרק ג

  


הלכה יז
[יז] אלא על בגדים שהן אב הטומאה. פי' שנטמאו במת דוקא, אבל לא בנבילה ושרץ כנ"ל.