ש"ך

ש"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13825 מקורות עבור ש"ך. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

ילקוט שמעוני תורה פרשת מטות

 מתפיס בשבועה נמי שבועה, אלא לרבא קשיא, אמר לך רבא תריץ ואימא הכי איזהו אסר נדר האמור בתורה אמר הרי עלי שלא אוכל בשר וכו' ואמר שמואל והוא שנדור ובא מאותו היום, מ"ט א"ק איש כי ידור נדר עד שידור בדבר הנדור, בנעוריה בית אביה האב זכאי בבתו (כתוב ברמז ש"כ), נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה, מת האב לא נתרוקנה לרשות הבעל, מנלן, אמר רבא דא"ק בנעוריה בית אביה ולא בית בעלה, מת הבעל נתרוקנה לרשות האב, מנלן, אמר רבא א"ק ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה מקיש קודם הויה שניה לקודם הויה ראשונה, מה ראשונה אב מיפר לחודיה

2

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תצא

 לה, ואידך אי מה ידה (הסמוכה) [בדבוקה] לה אף חצרה בדבוקה לה, אלא כידה מה ידה משתמרת לדעתה אף חצרה המשתמרת לדעתה, לאפוקי חצר המשתמרת שלא לדעתה, ושלחה מביתו מלמד שהוא עושה שליח (כתוב ברמז תשנ"ט), האב זכאי בבתו לקבל את גיטה דכתיב ויצאה והיתה מקיש יציאה להויה (כתוב ברמז ש"כ), א"ל הרי את מותרת לכל אדם אלא לאיש פלוני רבי אליעזר אומר מותרת, וחכמים אוסרים, מ"ט דרבי אליעזר, אמר קרא ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר אפילו לא התירה אלא לאיש אחר הרי זו מגורשת, ורבנן האי איש עד שיתירנה לכל איש ואיש, ואביי אמר טעמא דרבי אליעזר מהכא

3

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת שיר השירים

 יעקב שהית' מטתו שלימה ויצאו י"ב שבטים ובהם ל"ב נתיבות ל"ב א"ב והוא כשתוציא יוסף ותכניס אפרים ומנשה במקומו. כזה ר"א היפוך א"ו יושר. ו"ב הפוך. בן יושר. ש"מ הפוך. מ"ע יושר ע"ו הפוך ו"ן יושר. ל"ו הפוך ו"י יושר. י"ה הפוך. ה"ו יושר. ו"ד הפוך. ד"ה יושר. י"ש יושר ש"כ הפוך כ"ר ישר. ז"ב הפוך ב"ו ל"ן ישר. ב"נ ישר ימ"ן ישר. ד"ן ישר ג"ד ישר. נפ"ת ישר. תל"י הפוך. א"ש ישר ש"ר הפוך. אפ"ר ישר. ר"י הפוך. י"מ ישר. מנ"ש ישר. ש"ה הפוך. הרי ל"ב א"ב וירדו למצרים לצרף עצמן ושם יצאו מכור הברזל שלמים שבטי י"ה דהיינו

4

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר שמיא וארקא

 אדם הראשון הם ענין אחד, אלא שמבחינת מציאות העולמות נקרא שבירת הכלים, ומבחינת הנשמות הוא הנעשה בחטאו של אדם. ונודע ששבירת הכלים שלטה בשמונה מלכים, שהם מלך הדעת וז"ת חג"ת נהי"ם, אשר בכל מלך מהם מ' בחינות, שהן ע"ס שבכל ספירה ד' בחינות חו"ב תו"מ. ונמצא שמונה פעמים מ' הם ש"כ בחינות. ונק' ש"כ ניצוצין דאזדריקו לכל עבר בעת שבירת הכלים. וענין התשובה הוא שע"י עלית מ"ן אנו מעלים ניצוצין אלו מן הקליפות בחזרה למקומם לאצילות. כמו שהיו מטרם החטא של אדם הראשון. אמנם אין כח בידינו לברר את המלכויות שבח' המלכים האלו כי פגמם למעלה מכחנו לגמרי, וע"כ אין

5

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמר לילה ופלגות לילה

 לזו"ן, ודנים אותו הן לטוב והן לרע. שכתוב כי עוף השמים יוליך את הקול וגו'.פירוש. כי הצדיקים מעלים מ"ן, שה"ס מסך דחירק, לקו אמצעי המיחד לקב"ה ושכינתיה. (כנ"ל דף ג' ד"ה וז"ש בשעתא, עש"ה) והוא על ידי מעשים הטובים שהצדיקים עושים ביום. כמ"ש בזהר (בשלח דף צ"ב אות ש"כ) בשעתא דעובדין מתכשרן לתתא, ובר נש אשתדל בפולחנא דמלכא קדישא, וכו' הבל אתעביד ממנו לעילא, ולית לך הבל דלית ליה קלא וכו' ואתעביד סניגורא קמי קב"ה. בשעה שהמעשים למטה ישרים, והאדם משתדל בעבודת המלך הקדוש, נעשה מהם הבל, העולה למעלה בסוד מ"ן, ואין לך הבל שאין לו קול. כלומר שנעשה

6

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת תולדות מאמר הברכות

 כבר ידעת שענין הברכות, הוא נתינת כח לגמר התקון, בסו"ה וצודה לי צידה עם ה', הרומזת לתקון המלכות דצמצום א', כנ"ל, אם בדרכו של עשו, אם בדרכו של יעקב, כדי להנציח את דרך ההוא לנצחיות. (כנ"ל דף ס"א ד"ה ועתה ע"ש כל ההמשך) ונודע. שבסבת שבירת הכלים, נפלו ש"ך ניצוצין מהקדושה אל הקליפות, כמ"ש בזהר (פקודי אות תרע"ג) נציצין זריק לש"ך עיבר, שאח"כ תקן המאציל חלק מהם, ובסבת החטא דעץ הדעת חזרו ונפלו לקליפות. וכל עבודתינו בתורה ומצות הוא להוציא אלו ש"ך נצוצין מן הקליפות ולהחזירם אל הקדושה. והם סוד המ"ן שאנו מעלים, הממשיכים כל המוחין שבמשך שתא אלפי

7

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר גיד הנשה

 וכו': ובוא וראה, מנחש הזה, כמה חילות מתפרשים לכל צד, ונמצאים בעולם אצל האנשים. וצריכים לקיים את גיד הנשה ההוא, כי אע"פ שקרב אליו אותו הרוכב על הנחש, שהוא סמאל, הוא קיים, ומתקיים בגוון, ולא נשבר.בכדי להסביר דברים אלו צריכים לבאר תחילה כללות כל המאמר הזה. ונודע כי ש"ך ניצוצין נפלו בשבירת הכלים בעולם הנקודים, שהם עשר ספירות שבכל אחת מהן נשברו ל"ב בחינות. דהיינו שמונה מלכים דעת חסד גבורה ת"ת נצח הוד יסוד ומלכות, ובכל אחד מהם ד' בחי' חו"ב תו"מ הרי ל"ב, ועשר פעמים ל"ב הוא בגי' ש"ך. וט"ס ראשונות שבהם, מתבררים ומתתקנים ע"י המאציל, שתקן מהם

8

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישב מאמר ויהי נא פי שנים ברוחך אלי

 ואיך יתן כח הזה לאלישע. ואם תאמר שכל אחד יכול לפעול עם הרוח כמה שרוצה, ואינו צריך לתוספת כח עליון. א"כ לא היה צריך כלל לבקש זה מאליהו, כיון שמעצמו היה יכול לפעול כמה שרוצה.ולהבין זה צריכים להעמיק יותר בפנימיות הדברים. והענין הוא, כי נודע, שבשבירת הכלים נפלו ש"ך ניצוצין לקליפות, שמכל ספירה שבע"ס דנקודים, נפלו שמונה מלכים: דעת חג"ת נהי"מ, שבכל אחד ד' בחינות חו"ב תו"מ, דהיינו ל"ב בחינות מכל ספירה, ועשר פעמים ל"ב הן ש"ך בחינות. ורק רפ"ח ניצוצין מהם ניתנו לבירור ולתקון במשך שתא אלפי שני, שהם רק ט"ס ראשונות שבע"ס דנקודים, שט' פעמים ל"ב הם

9

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 מהם. ומבקשים מרבנן משום שהם הכלל של יושב אוהלים ההוא. יעקב, וע"כ אין עלילה בלי סבה, וע"כ אין דבר בלא דין ומשפט, וכל דבר חוזר למקומו.[אות שלט] שלמה אמר ושבתי וגו': שלמה אמר, ושבתי אני ואראה את כל העשוקים וגו'. מקרא זה רמזנו בו, וכבר למדנו. (לעיל אות ש"כ). אבל הכתוב אומר, ושבתי אני, וכי מאיזה מקום חזר שלמה. ואם תאמר, שהפירוש הוא, אחר שאמר דבר זה חזר כמקודם ואמר דבר אחר, וע"כ נאמר ושבתי. יפה הוא. אבל היה לו לומר שבתי ואראה, למה אומר ושבתי אני.[אות שמ] תמן תנינן בכל וכו': שם למדנו, בכל יום היה שלמה

10

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר בעצב תלדי בנים

 של הנחש להוליד, הוא בז' שנים, וכאן מוליד בשש שנים, מה שאין זה זמנו. ובזמן ההוא שיוליד אותם, ימות מלידה ההיא, שכתוב, בלע המות לנצח. וכתוב, יחיו מתיך נבלתי יקומון.פירוש. יש כאן סוד גדול מקיף הכל. כי נודע שבשבירת הכלים, ואח"כ ע"י חטא דעצה"ד ע"י פיתוי הנחש, נתפזרו ש"כ ניצוצי קדושה ונפלו לקליפות, שכל העבודה שלנו בתורה ומצות אינה יותר, אלא לחזור ולברר ש"כ נצוצי קדושה אלו, ולהחזירם לקדושה, ואז יהיה גמר התקון, בסו"ה בלע המות לנצח. אמנם לא כולם אנו צריכים לברר, אלא רפ"ח ניצוצי קדושה בלבד מוטל עלינו לברר, אבל ל"ב נצוצי קדושה אחרונים, אין אנו צריכים

1234567891011121314151617181920