ר' צדוק הכהן מלובלין - לבושי צדקה

ר' צדוק הכהן מלובלין - לבושי צדקה

  

ב"ה. לבושי צדקה על חלק ה' מהרב הלבושים הנקרא עיר שושן משולחן ערוך וטור חושן משפט
סימן א' סעיף ו'
וכשמשערין וכו' כגון כפל בגנב וד' וה' בטובח וכו' הכל צריכין לשער וכו' (לבוש). וכתב על זה הסמ"ע (ס"ק י"ח) וזה אינו שהרי בסוף סימן שמ"ט נתבאר דכל היכי דלא תפיס ליכא למאן דאמר דנדינן ביותר מכדי נזקו עיין שם מילתא בטעמא עד כאן. ורצה לומר ממה שכתב הטור שם בשם הרמ"ה דאי תפס טפי מכדי נזקו מפקינן מיניה דתקנתא עבדי לניזק דלא יפסיד אבל לארויחי מיניה דחבריה לא והרא"ש חולק דסבירא ליה דתפיסה לאו תק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.