ר' עובדיה מברטנורא מסכת נדה פרק א

ר' עובדיה מברטנורא מסכת נדה פרק א

  

משנה א
שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן - משום דרבי אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן, תני נמי שמאי אומר כל הנשים, לאפוקי מדר' אליעזר:
דיין שעתן - נשים הרואות דם דיין שעתן לטמא טהרות שנגעו בהן משעת ראייתן ואילך, ולא אמרינן מקמי הכי נמי הוי דם וכותלי בית הרחם העמידוהו והיתה טמאה מקודם, דכל הנשים מטמאות בבית החיצון ואע"פ שלא יצא הדם לחוץ, דכתיב (ויקרא ט"ו) דם יהיה זובה בבשרה, אע"פ שהוא בבשר ולא יצא לחוץ טמאה. וטעמא דשמאי דלא חייש דלמא מקמי הכי הוה דם, שאם אתה אומר כן לבו של אדם נוקפו תמי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.