רש"ש מסכת עדויות פרק א

רש"ש מסכת עדויות פרק א

  

משנה ב
בפי' הראב"ד עמש"כ בשבת (טו) בתוס':
משנה ג
בפי' הרמב"ם והתחיל במשנה א' ב' כו' לפי שגם הם כו' כצ"ל: שם אח"כ חזר לתת טעם לחזור דבריהם כו' כצ"ל: שם אח"כ הביא ההלכות שדעת שמאי עצמו בהן כדעת חכמים. נ"ל דכ"ז הי' נוסחא ישנה והחליפה חכם אחד בלשון הכתוב אחריה והמדפיס שגה והציג שתיהם כאחד:
משנה ה
הואיל וא"ה אלא כדברי המרובין כצ"ל:
משנה ו
בהעתקת התוי"ט דברי הרמב"ם בחבורו שאין ב"ד כו' עד שיהיה גדול וכו' במד"א וכו' אלא בשאר דיני תורה כו'. ק"ל דבדיני תורה כתב שם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.