רש"ש מסכת כלאים פרק ד

רש"ש מסכת כלאים פרק ד

  

משנה א
היה שם ט"ז אמה נותנין לה עבודתה וזורע את המותר. מבואר שיוכל לזרוע כל הח' אמות וכ"ה להדיא בפי' הרמב"ם ולשון הט"ז סי' רצ"ו סקי"ד מגומגם בזה שכתב ואח"כ צריך שירחיק ממקום שכלים ד"א האלו כו' ע"ש:
משנה ב
אם אין שם י"ב אמה ל"י זרע לשם. ק"ל מדוע לא יוכל אם יחפוץ לזרוע סמוך לגדר בהרחקת ח"א מהכרם. ואפילו אם הגדר אינו שלו הלא סגי בהרחק ג"ט ממנו כדאיתא בר"פ לא יחפור: בר"ש ד"ה מחול סביב כמו מחולות. (כצ"ל) וכ"ע התוי"ט והה"נ אם אינו אלא מצ"א מפורש בירושלמי הביאו בשנ"א:
משנה ג


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.