רש"ש מסכת כלאים פרק א

רש"ש מסכת כלאים פרק א

  

משנה א
בר"ש ירוש' כו' ובגד כלאים שעטנז כו' ה"א ב' מיני צמר כו' ת"ל לא תלבש שעטנז צמר ופשתים כו'. נראה דגמרתינו לא ס"ל כן. דיבמות (דף ב') אמרינן דצו"פ מיותר ע"ש ובתד"ה אבל:
משנה ב
שם דאמרי' פ' הנודר מה"מ כו' איתיביה כו' רנ"א דלעת מצרית כלאים עם הרמוצה. ק"ל מדוע לא פריך ממתניתין דלפנינו:
משנה ו
העזים והצבאים כו' אע"פ שדומין זה לזה כו'. מכאן נ"ל ראיה לפירש"י בחולין (נ"ט ב') דצבי שבדברי חז"ל הוא שטיינבו"ק ולא כתוס' שם שהוא מה שאנו קורין צבי היר"ש בל"א דהלא הוא חלוק הרב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.