רש"ש מסכת אבות פרק ו

רש"ש מסכת אבות פרק ו

  


משנה ג
שכן מצינו בדוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא ב' דברים. עפרש"י והנה מצינו בסוכה (נג) דלמד ממנו שמותר לכתוב שם אחספא כו' וזה י"ל ע"פ מש"כ במכות (יא) בס"ד ע"ש אבל מצינו במ"ר במדבר פ"ד שלמד ממנו שהלוים צריכין לשאת הארון על הכתף. בריך רחמנא דסייען עד כאן: