רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ג

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ג

  

(א) והנחש היה ערום - מה ענין זה לכאן היה לו לסמוך (פסוק כא) ויעש לאדם ולאשתוק כתנות עור וילבישם. אלא למדך מאיזו עילה קפץ הנחש עליהם, ראה אותם ערומים ועוסקים בתשמישר לעין כל ונתאוה לה:
ערום מכל - לפי ערמתו וגדולתוש היתה מפלתו, ערום מכל, ארור מכל:
אף כי אמר וגו' - שמא אמר לכםת לא תאכלו מכל וגו' - ואף על פי שראה אותם אוכליםא משאר פירות, הרבה עליה דברים כדי שתשיבנו ויבא לדבר באותו העץ:
(ג) ולא תגעו בו - הוסיפה על הצווי, לפיכך באה לידי גרעון, הוא שנאמר (משלי ל ו) אל תוסף על דבריו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.