רפואה

רפואה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5692 מקורות עבור רפואה. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת וישב

 יהויריב היתה והלוים עומדים על דוכנם ואומרים שירה יגודו על נפש צדיק וגו' ויהי ה' לי למשגב וגו' וישב עליהם את אונם וגו' ולא הספיקו לומר יצמיתם ה' אלהינו עד שבאו גוים וכבשום. דהא אי אמרו ליה לא הוה לון תקנה. ומוצאי שבת. חכמתא סגיאה קא רמז דנפקו משבת דהוה רפואה למכתהון. ומוצאי שביעית דחבו לגבי כנסת ישראל. ולא עוד אלא (דנפקו) [דחאבו] במילה ולא קיימא (אשר) [בשר] קדש. ומשמרתו של יהויריב כד"א עוד אריב אתכם נאם ה' ואת בני בניכם אריב [ירמיה ב]. וזמין קב"ה לאפקא לון מגלותא הה"ד [זכריה ט] גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה

82

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בשלח

 ולשון. מה כתיב ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו וכתיב ויבא עמלק. ות"ח רזא דמלה כד פקיד לון קב"ה לישראל במרה על שבתא בגין דאתיא מדת דינא לקטרגא על ההוא חובה דצדיק דזבינו ליה דאיהו לקביל יומא דשבתא ואינון אפיקו ליה לחול. אמר קב"ה הא אית לון רפואה לההוא חובה אי אינון נטרין ליומא דשבתא דאיהו לקביל צדיק חי העולמים והיינו דכתיב ויורהו ה' עץ. עץ חיים דינטרון יומא דשבתא. ואינון אחילו ליה כדין ויבא עמלק. בההיא שעתא א"ל משה ליהושע פוק אגח קרבא בעמלק דהא לך חזיא בגין דאת בר בריה דההוא צדיק. דאיהו [דף נ

83

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 ואור. הולך ועמו דברי תורה דכתיב ותורה אור. עד נכו"ן היום עד שתשתתף עמו השכינה ולא תזוז ממנו. דתנינן בכל מקום [דף ל עמוד ב] שיש דברי תורה שכינה שם שנא' בכל מקום אשר אזכיר את שמי וכו'. פתח רבי יהודה ואמר רפאות תהי לשרך וגו' [שם ג'] התורה היא רפואה לאדם לגוף ולעצמות בעולם הזה ובעולם הבא דאמר רבי נחמיה א"ר נהוראי אסוותא לבר נש בהאי עלמא בכל יומא מאן דקרי ק"ש על תיקוניה. ואמר ר' נהוראי בק"ש יש רמ"ח תיבות כמנין רמ"ח אברים של אדם והקורא ק"ש כתיקונה כל אבר ואבר נוטל תיבה אחת לעצמו ומתרפא בו ודא

84

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר וירפא את מזבח ה' ההרוס

 ובגין כך, את מזבחותיך הרסו.[אות קס] ת"ח, כל זמנא דישראל נטרו קיימא קדישא, כדין עבדי קיומא, לעילא ותתא. וכד שבקי להאי ברית, כדין לא אשתכח קיום לעילא ותתא. דכתיב אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי, ובגין כך, וירפא את מזבח ה' ההרוס. וכי רפואה איהו. הכי הוא ודאי, דהא מקיים לההוא אתר, דמהימנותא תליא ביה.[אות קסא] ת"ח, אוף הכי פנחס, בשעתא דקני לעובדא דזמרי, אתקין להאי ברית באתריה, ובגין כך כתיב, הנני נותן לו את בריתי שלום. וכי ס"ד, דבגין פנחס הוה, ומה קטטא הוה ליה לפנחס, בהאי ברית, אלא הכא אתקשר מלה בדוכתיה,

85

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בא מאמר ועבר- על המשקוף ועל שתי המזוזות

 דאשתכח דינא למצראי, בההוא ממש אשתכח רחמי לישראל, הדא הוא דכתיב, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם. וכן תנא, בכל אינון כתרין קדישין דלעילא, כמה דאשתכח דינא, אשתכח רחמי, וכלא בשעתא חדא. תנא רבי חזקיה, כתיב, ונגף יי' את מצרים נגוף ורפא. נגוף למצרים, ורפא לישראל. מאי ורפא. ממאי שנימולו צריכים רפואה.[אות פו] ותנא, באותה שעה שנגפו מצראי, באותה שעה נתרפאו ישראל. דתניא אמר רבי יוסי, מ"ד, ופסח יי על הפתח, מאי על הפתח. ופסח יי' עליכם מבעי ליה. אבל על הפתח, על הפתח ממש זהו פתח הגוף. ואי זהו פתח הגוף. הוי אומר זו מילה.[אות פז] רבי שמעון

86

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר ב' יהי רקיע

 בפיך.[אות שעג] אמרו שעתא קיימא ליה, נשאל ביה, אמרו ליה, מאי ואוהביו כצאת השמש (דף ט' טור ד') בגבורתו. מה שבח הוא זה לצדיקים. א"ל, מה השמש כשיוצא בגבורתו, אית דבדחי ביה, ואית דלא בדחי ביה. כך הצדיקים, צדיקים כמותם, ישישו, והרשעים לא ישישו. אית למאן דעביד רפואה, ואית למאן דלא עביד. כך הצדיקים, יהיו רפואה לטובים. ומכה לרשעים.[אות שעד] אמרו ליה, חייא ברי, למה לא נזכר שם המיוחד במעשה בראשית, אמר לון, אין נאה למלך הכבוד להזכיר שמו על המתים, ועל דבר הנאבד. כדי שלא יאמרו, כשם שכל הבריות שבראם הם כלים ונאבדים, כך שמו ח"ו. ולא

87

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר ב' תדשא הארץ דשא

 אלין אינון צדיקיא, דקב"ה עביד להו גדפין כצפרין, לאתעופפא לעילא, במנדע וסוכלתנו, ולסלקא להו לההוא אתר דגניז להון, (דף י"ג טור ד') דכתיב ביה עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו.[אות תקנז] א"ר יהודה, הולידה הארץ דשאים המגדלים לאח"כ, וצומחים, לעשות צורך העולם. וכל העשבים של רפואה לרפאות בהם הבריות, כלם הולידה והצמיחה הארץ בבת אחת.[אות תקנח] א"ר יהודה בר שלום, בו ביום שנבראו שמים וארץ, בו ביום עשו כלם תולדותם. ולא חסר מהם כלום. משמע דכתיב, אלה תולדות השמים והארץ. ואימתי נעשו תולדות אלו. ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים. דייקא, בו ביום נעשה כל צרכי

88

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר דור המבול

 שהוא ראשון ואחרון ואזי וקודם.[אות סא] אלא א"ר יצחק, בא וראה בכל מקום את מוצא אלהים מדת הדין, ה' מדת הרחמים. ואע"פ שמדת הדין היא, מדת רחמים היתה בו, שאלמלא כך אתחרב עלמא. אבל למען אותו מדת רחמים, אתיישב עלמא.[אות סב] וכן את מוצא רפואה זו, בכל דין שהוא עושה. וכן וה' המטיר על סדום, נשאר ממנו פליטה. ויגף ה' את העם, נשאר פליטה. וכן כלם.[אות סג] א"ר יהודה, חכמין הוו דרא דטופנא טפי, דהוו ידעי מה דעתיד למהוי. אבל נסבו סוכלתנו בלבהון. ואמרו, אי קב"ה מייתי טופנא, אנחנא גוברין ראמי קומתא, ונשוט על אפי מיא, ונשתיזיב.

89

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת וישב מאמר מכירת יוסף

 על דוכנם, ואומרים שירה: יגודו על נפש צדיק וגו' ויהי ה' לי למשגב וגו', וישב עליהם את אונם וגו', ולא הספיקו לומר יצמיתם ה' אלהינו, עד שבאו גוים וכבשום. דהא אי אמרו ליה, לא הוה לון תקנה.[אות מה] ומוצאי שבת, חכמתא סגיאה קא רמז, דנפקו משבת דהוה רפואה למכתהון. ומוצאי שביעית, דחבו לגבי כנסת ישראל. ולא עוד, אלא דחאבו במילה, ולא קיימא בשר קדש. ומשמרתו של יהויריב, כד"א עוד אריב אתכם נאם ה' ואת בני בניכם אריב.[אות מו] וזמין קב"ה לאפקא לון מגלותא, הה"ד, גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבא לך צדי"ק ונושע הוא.

90

זוהר חדש מהדורת הסולם - שמות פרשת בשלח מאמר מלחמת עמלק

 ביום השביעי יצאו מן העם ללקט ולא מצאו, וכתיב ויבא עמלק.[אות ב] ות"ח רזא דמלה, כד פקיד לון קב"ה לישראל במרה על שבתא, בגין דאתיא מדת דינא לקטרגא על ההוא חובא דצדיק דזבינו ליה, דאיהו לקביל יומא דשבתא, ואינון אפיקו ליה לחול, אמר קב"ה, הא אית לון רפואה לההוא חובה, אי אינון נטרין ליומא דשבתא, דאיהו לקביל צדיק חי העולמים. והיינו דכתיב ויורהו ה' עץ. עץ חיים, דינטרון יומא דשבתא. ואינון אחילו ליה, כדין ויבא עמלק.[אות ג] בההיא שעתא, א"ל משה ליהושע, פוק אגח קרבא בעמלק, דהא לך חזיא, בגין דאת בר בריה דההוא צדיק, ואיהו בההוא חובא

1234567891011121314151617181920