רפואה

רפואה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5692 מקורות עבור רפואה. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) אסתר פרק ג

 פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) אסתר פרק גסימן א[א] אחר הדברים האלה. אמר רבא אחר שברא השם רפואה למכה, שהרי נלקחה שטנו של המן אל בית אחשורוש. א"ר שמעון אין הקב"ה מכה את ישראל, אלא אם כן ברא להם רפואה תחלה, שנאמר כרפאי לישראל ונגלה (כבוד) [עון] אפרים (הושע ז, א), אבל אומות העולם מכה אותם ואחר כך בורא להם רפואה, שנאמר ונגף ה' את מצרים נגוף ורפוא (ישעיה יט, כב): גידל המלך אחשורוש את המן. מזרע עמלק היה, והוא נתן עצה בתחלה לבטל בנין בית המקדש, ואמר הקב"ה אגדל אותו ואחר כך אשפילו, לקיים מה שנאמר לפני שבר

62

בראשית רבתי פרשת וישב

 שחנו עליהם ולא הגידו לאביהם נענשו כאלו מכרוהו, ונהרגו י' כנגד י' בני יעקב שידעו במכירה.לז, כט וישב ראובן אל הבור. הה"ד אדם עשוק בדם נפש (משלי כ"ח י"ז), זה ההורג נפש בשגגה, לזה ראוי היה ליהרג ובאה תקלה על ידו ויהרגנו והוא עשוק בדם נפש, מה רפואה יש לו, עד בור ינוס (שם), אמר הב"ה תנו לו מקום בתחומו של ראובן שינוס שם, את בצר במדבר [וגו'] לראובני (דברים ד' מ"ג). ומה כתוב בראובן וישב ראובן אל הבור, הוי עד הבור ינוס. אל יתמכו בו (משלי שם), שאין נותנין אותו ביד גואל הדם.לז, לג טרף טרף יוסף.

63

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויגש פרק מה

 אל תעצבו. אל תביאו עצבון בלבבכם על שנמצאתם חטאים עלי: ואל יחר בעיניכם. שאני מלך בשביל שמכרתם אותי הנה: כי למחיה שלחני אלהים לפניכם. אמר להם גזירתו של הקב"ה הוא עלינו לרדת מצרימה בשלשלאות של ברזל, שנא' כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם (בראשית טו יג), אלא שהקדים הקב"ה רפואה למכתינו, ושלחני על ידי גלגול לפניכם, כלומר קודם מכם, ודומה לו ויעבר מלכם לפניהם (מיכה ב יג), לפנים הארץ יסדת (תהלים קב כו), לפני בא יום ה' (יואל ג ד), וכל דומיהן, כי פעמים יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות (משלי יד יב), וזו הדרך היתה למחיה

64

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק מט

 הניגרין מהר: אל תותר. שהיין והשמן והחלב והדבש יורדין בנחת ונשאר מהן בכליין בעת שהן נשפכין, אבל המים יורדין ונשפכין מהר ואין מהם נותר בכליין, כך אתה לא הותרתה ולא היה לך מעצור ברוחך: כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה. עלית לא נאמר אלא עלה, אמר אין לך רפואה עד שיבא משה, שכתוב בו ומשה עלה אל האלהים (שמות יט ג), ויבקש עליך רחמים, שנ' יחי ראובן ואל ימות (דברים לג ו), והוא שהודיע את ישראל שלא שימש עמה חס ושלום, שכתוב אלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד (דברים כז יג), וכתיב ארור שוכב עם אשת

65

שכל טוב (בובר) שמות פרשת שמות פרק ג

 שכל טוב (בובר) שמות פרשת שמות פרק גסימן אא) ומשה. ו' נוסף על הענין, שהקב"ה הקדים רפואה למכה, לפי שנא' ויאנחו בני ישראל מן העבודה, הקדים את משה שנתגדל מאחרי הצאן, יעקב נתגדל מאחרי הצאן, שנא' והיו העטופים ללבן והקשורים ליעקב ויפרוץ האיש מאד מאד (בראשית ל מב מג), משה נתגדל מאחרי הצאן, שנא' ומשה היה רועה את צאן יתרו וירא מלאך ה' אליו בלבת אש, דוד נתגדל מאחרי הצאן, דכתיב מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו (תהלים עח עא), עמוס נתגדל מאחרי הצאן, שנא' ויקחני ה' מאחרי הצאן ויאמר (ה' אלי) [אלי ה'] לך הנבא (על) [אל]

66

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טו

 אמר הקב"ה למשה, אמור להם לישראל כל זמן שהן שומעין כל מצוותי, ואין עוברין על אחת מהן, אינן נזוקין כלל, כיון שעוברין הריני מכה אותם, שנאמר והשיב בך את כל מדוי מצרים (דברים כח ס), כיון שחוזרין לפני בתשובה הריני מרפאם, שהרי דבר תורה שנתתי לכם, הם חיים לכם, הם רפואה לכם, וכה"א כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא:ורבותינו דרשו ויסע משה. ר' יהושע אומר נסיעה זו נסעו ישראל על פי משה, ושאר כל המסעות כולן לא נסעו אלא על פי הגבורה, שנא' על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו (במדבר ט יח). ר"א אומר

67

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טז

 ולא שעיברה אלא שמא תתעבר ותפיל:מתני' יוצאין בביצת החרגול. דעבדא לשיחלא, דהיינו רפיון הירך, כדתנן השחול, איזהו שחול שנשמטת יריכו: ובשן של שועל. דעבדא לה לשינתא. דחייא למאן דנאים דמיתה למאן דלא נאים: ובמסמר מן הצלוב. דעבדא לה לזירפא, כמו שריפה [ומסמר הצלוב], מעמידה כדי שלא תוסיף ומשום רפואה: ת"ר נותנים בול של מלח לתוך הנר בשביל שתאיר ותדליק, ונותנים חרסית תחת הנר בשביל שתמתין ותדליק:[פרק ז'] כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת, והיודע עיקר שבת, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב על כל אחת ואחת,

68

אוצר מדרשים (אייזנשטיין) תמורה פרק ב

 יוצא וחורשו ומכסהו ומזבלו ומנכשו לא תעלה מאומה, א"ל שוטה שבעולם, ממלאכתך (צ"ל מימיך) לא שמעת מה שכתוב אנוש כחציר ימיו (שם /תהלים ק"ג/), כשם שהעץ אם אינו מנכש ומזבל ונחרש אינו עולה ואם עלה ולא שתה מים ולא נזבל אינו חי והוא מת, כך הגוף הזבל הוא הסם ומיני רפואה ואיש אדמה הוא הרופא. אמר להם בבקשה מכם אל תענישוני. הגוף הזה תולדותיו נתלין זה בזה וזה בזה, ואם אין זה אין זה, וכיון שהן מתפרקות אחד מחבירו הגוף נטוי למות, כמו שיש לבית ארבע צדדין אם מתפרק אחד מהן הבית נופל. וכל מה שברא בתמורה בראו, אילולי מות

69

פתרון תורה פרשת וידבר

 את הא' לפ' ה' וג'. והשביע הכהן וג' (האשה לאלהי וג'), והשקה את האשה וג', אם שתת ונמצא טהורה ונקתה והיתה מתנקה וחוזרת לבעליה, ד' א' מים ועפר למה היה נותנן בכלי חרש מה כלי חרש מה כלי חרש אם נשבר אין לה תקנה אף זו אם נטמאת אין לה רפואה למכותיה. ד' א' למה מים ועפר, רבנן אמרו כשם שעפר נזרע והמים מגדלין צמחין כך אם נמצאת טהורה היתה נפקדת זכר, [עמוד 122] מנין שנ' ואם לא נטמאה וג', איש א' כי תש' וג' אר' שמעון בן לקיש אין אדם עובר עבירה אלא אם כן דחה רגלי שכינה, שנ'

70

פתרון תורה פרשת בהעלותך

 משונה בקומה מכל אדם, כיוצא בו הלא כבני כושיים [עמוד 149] אתם לי בני ישר' וג', וכי כושי שמו אילא ישר' שמו שהם משונים מכל אומה ולשון.וירד ה' בעמוד ענן וג', זה ירידה השמינית שירד הקב"ה לאהל מועד, אמ' הק' כל המלשין על רעהו בסתר אין לו רפואה, על אחיו בן אמו ובן אביו על אחת כמ' וכמ', וכעס עליהן הקב"ה ונסתלק מעל האהל, שנ' ויחר אף וג' ומיד נצטרע' מרים, אמר הקב"ה אם יהיה אהרן מצורע אין כהן בעל מום יכול להקריב על גבי המזבח, אילא יראה את אחותו ויתמה הדא הוא [דכ'] ויפן אהרן וג', הלך אהרן

1234567891011121314151617181920