רפואה

רפואה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5692 מקורות עבור רפואה. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוטה פרק ט

 צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים איפשר ליתן בהן דופי עד שעמד ר' יהודה בן בבא אי איפשר ליתן בהן דופי. אמרו על רבי יהודה בן בבא שהיו כל מעשיו לשום שמים אלא שגידל בהמה דקה וכך היה מעשה. פעם אחת חלה ונכנסו הרופאים אצלו לבקרו אמרו לו אין לך רפואה אלא חלב רותח. שהיה גונח. מה עשה לקח עז וקשרה לכרעי מיטתו והיה יונק ממנה חלב רותח. בשעה שהיה גונח. וכשביקשו חכמים להיכנס אצלו אמרו היאך אנו יכולין להיכנס והליסטים עמו בבית. ובשעת מיתתו אמר אין בידי עון אלא זה שעברתי על דברי חביריי. וכשמת דיקדקו חכמים על כל

12

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פסחים פרק ד

 מסלקין לצדדין מוליכין ומביאין כלים מבית האומן אף על פי שאינן לצורך המועד: גמ' הא במועד אסור. אין מרביעין את הבהמה במועד אבל מוליכין אותה לבקורת. ר' יודה אומ' חמורה שהיא תובעת זכר מרביעין אותה שלא תיצן ושאר כל הבהמה מוליכין אותה לבקרות. ומקיזין דם לאדם ולבהמה במועד ואין מונעין רפואה מאדם ומבהמה במועד: תרנגולת שברחה מחזירין אותה למקומה. והן שיחזירוה שלשה ימים למרידה ואם מתה מושיבין אחרת תחתיה. והוא שישבה על ביצה שלשה ימים מעת לעת. א"ר מנא מתניתא אמרה כן שלשה עשר ארבעה עשר חמשה עשר. ומקצת היום ככולו. א"ר אבון תיפתר שישבה מאיליה ולית ש"מ כלום. זבל

13

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק ו

 מדרס ואין יוצאין בהן בשבת ואין נכנסין בהן לעזרה אנקטמין טהורין ואין יוצאין בהן. מהו אנקטמין טהורין. א"ר אבהו הונום קטמין חמרא דיידא:הלכה טמתני' הבנים יוצאין בקשרים ובני מלכים בזוגין וכל אדם אלא שדיברו חכמים בהווה יוצאין בביצת החרגול ובשן של שועל ובמסמר הצלוב משום רפואה דברי ר' יוסי ור"מ אוסר אף בחול משום דרכי האמורי: גמ' הבנים יוצאין בקשרים. בקישרי פיאה: ובני מלכים בזוגין. ר' זעירא אמר בזוגין שבצוארו. מהו וכל אדם בין קטנים עניים בין קטנים עשירים. רבי אילא אמר בזוגין שבכסותו. מהו וכל אדם. בין גדולים בין קטנים. מתניתא פליגא על רבי זעירא יוצא הוא

14

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויסע פרשה א

 מלמד שכל מי שנושא ונותן באמונה ורוח הבריות נוחה הימנו מעלין עליו כאלו קיים את כל התורה כולה. והאזנת למצותיו אלו הלכות, ושמרת כל חוקיו אלו עריות. כל המחלה אשר שמתי במצרים וגו' ומה ת"ל כי אני ה' רופאך אמר לו הקב"ה למשה אמור להם לישראל דברי תורה שנתתי לכם רפואה הם לכם חיים הם לכם שנ' כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא (משלי ד כב) ואו' רפאות תהי לשריך ושיקוי לעצמותיך (שם /משלי/ ג ח). ר' יצחק אומ' הא אם אין בהם מחלה מפני מה הם צריכין רפואה אלא כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך בעולם

15

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה ו

 שבתו יתן, מגיד שחלוק מכלל השבת. ורפא ירפא, שאם נתרפא וחזר ונתרפא וחזר אפי' ארבע פעמים וחמשה חייב לרפאתו, ת"ל ורפא ירפא, עלו בו צמחים סביבות המכה, אם מחמת המכה חייב לרפאתו, שלא מחמת המכה פטור, וכשאמרה תורה, רק שבתו יתן ורפא ירפא, מה שבת מחמת מכה, אף רפואה מחמת מכה; ד"א בא הכתוב ללמדך דרך ארץ מן התורה, רק שבתו יתן ורפא ירפא.

16

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 על הר סיני. והישר בעיניו תעשה אלו אגדות משובחות הנשמעות באזני כל אדם. והאזנת למצותיו אלו גזירות. ושמרת כל חקיו אלו עריות. אם עשית כן כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך מה ת"ל כי אני ה' רפאך אמר לו הקב"ה למשה דברי תורה שנתתי לך חיים הן לך רפואה הן לך שנ' כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא (מש' ד כב). ד"א כי אני ה' רפאך ר' יצחק אומ' אם אין בהם מחלה למה הן צריכין רפואה אלא אמור מעתה לא אשים עליך בעולם הזה כי אני ה' רפאך לעולם הבא.פסוק כז(כז). ויבאו אלימה ושם

17

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יז

 זמן שיש' עושין רצונו שלמקום ומאמינין במה שפקדו המקום למשה לעשות המקום חס עליהן. כיוצא בו אתה או' ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף וג' (במ' כא ח) וכי נחש ממית ומחיה אלא כל זמן שיש' עושין רצונו שלמקום ומאמינים במה שפקדו המקום למשה לעשות כך הקב"ה שלח להם רפואה ר' עקיבא או' (ו)מה תל' לו' וגבר יש' ומה תל' לו' וגבר עמלק כשהיה משה מגביה את ידו שעתידין יש' להגביה דברי תורה העתידין להינתן על ידיו אף כשהיה משה משפיל את ידיו כויכול שעתידין יש' להשפיל דברי תורה שעתידין להינתן על ידיופסוק יב(יב). וידי משה

18

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יח

 את ה' (ישע' יא ה - ו, ט) דעה זו היא המשפט שכן הוא אומ' לשלום התמלך כי אתה מתחרה בארז אביך הלא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו דן דין עני ואביון אז טוב הלא היא הדעת אותי נאום ה' (ירמ' כב טז). גדול המשפט שכל השונאו אין רפואה למכתו שנ' האף שונא משפט יחבוש (איוב לד יז) ואין חבישה אלא רפואה שנ' הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם (תה' קמז ג).פסוק כד(כד). [ וישמע משה ל]קול חותנו [ודאי ויעש כל אשר אמר מה שאמר לו] חמיו כך דברי ר' יהושע. ר' אלעזר המודעי אומר וישמע משה

19

ספרי זוטא פרק יא

 ותבער בם אש י"י, רבן גמליאל אומר לפי שהלשינו ישראל על הקב"ה ואמרו היוכל אל לערוך שלחן במדבר (תהלים עח יט) וראה הקב"ה שהלשינו על כבודו וכבודו אש אוכלה שלח בהן אש ואכלה אותן שנ' ותבער בם אש י"י מיכן אתה למד שכל המלשין על חברו בסתר אין לו רפואה שנ' מלשני בסתר רעהו אתו אצמית (שם /תהלים/ קא ה). שתים עשרה פעמים ירדה אש מן השמים ששה לשבח ואלו הן ראשונה של ויהי ביום השמיני שניה של גדעון שלישית של מנוח רביעית בימי דוד שנ' ויקרא אל י"י ויענהו באש מן השמים (דה"י =דברי הימים= א' כא כו) חמישית

20

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שכד

 העמים בהר הזה משתה שמנים משתה שמרים יכול שמנים שיש בהם צורך ושמרים שאין בהם צורך תלמוד לומר שמנים ממוחים שמרים מזוקקים שמנים שאין בהם כלום אלא פקטים וכן הוא אומר +ירמיה נא ז+ כוס זהב בבל ביד ה' משכרת כל הארץ מה דרכו של זהב לאחר שנשבר יש לו רפואה כך כשתפסק הפורענות מן האומות עתידה לחזור להם וכשמגיעה אצל ישראל מהו אומר +יחזקאל כג לד+ ושתית אותה ומצית ואת חרשיה תגרמי מה דרכו של חרס זה לאחר שנשבר אין לו רפואה כך כשתפסק הפורענות מן ישראל אין עתידה לחזור להם. חתום באוצרותי, מה אוצר זה חתום ואין מגדל

1234567891011121314151617181920