רפואה

רפואה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5692 מקורות עבור רפואה. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

רש"י ירמיהו פרק ל

 י) ואתה אל תירא - מכל הרעות אשר תראה באה על בבל אשר אתה בתוכה:ושאנן - כמו ושקט:(יא) ויסרתיך למשפט - בדין חסוך:ונקה לא אנקך - ל' טיאוט השמד:(יב) אנוש לשברך נחלה - שברך אנפר"ש בלעז:(יג) למזור - רפואה אין אדם סבור שתהא לך תשועה:תעלה - רפואה לשון הועיל:(יד) מוסר אכזרי - ייסורי אכזריות המוסר אכזרי הוא:(טז) לכן - שבועה:שאסיך למשסה - לשון ביזה וכת"י ויהון עדיך לעדי:(יז) ארוכה - רפואה:(יח) וארמון - המקדש:(יט) והכבדתים - שיהיו עם כבד:ולא יצערו - כמו ימעטו:(כא) אדירו - שר שלו:ערב את לבו - לשון ערבון פרוויל"א הטינ"א בלע"ז:לגשת אלי - למלחמה למחות בידי:(כג

172

רש"י יחזקאל פרק ל

 היה בכרכמיש על נהר פרת אשר הכה נבוכדנצר וגומר:והנה לא חובשה - מאותו היום והלאה כמה שנאמ' בספר (מ"ב =מלכים ב= כד) בסופו ולא יסף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי לקח מלך בבל מנהר פרת עד נחל מצרים ובסגנון זה נתנבא ירמי' גם הוא על אותה המכה בלשון רפואה אין לה שנאמר (ירמיה מו) עלי גלעד וקחי צרי בתולת בת מצרים לשוא הרבית רפואות תעלה אין לך:לא חובשה - ל' קשירה שקושרין עצם הנשבר:לשום חתול - מעשה בגדים ורטייה כמו (לעיל /יחזקאל/ טז) והחתל לא חתלת:לתפוש בחרב - שיהא לו עוד כח להלחם:(כב) ושברתי את זרועותיו - אשבור את

173

רש"י יחזקאל פרק מז

 גבים, הבצים הם הבצעים שסביבותיו והגבים הם נקעים שהמים נאספים בהם:ולא ירפאו - להפך למתיקה למה כי למלח נתנו:ולא ירפאו - הוי"ו הזו טפילה ויתירה:(יב) לחדשיו יבכר - מדי חדש בחדש יבשל פירותיו:לתרופה - פירשו רבותינו ז"ל להתיר פה אלמים ופה עקרות ומשמעו ל' רפואה כמו (ירמיה ו) וירפאו את שבר עמי על נקלה וכן חברו מנחם:(יג) גה גבול - ת"י דין תחומא כמו זה גבול וכן (לעיל /יחזקאל/ כה) ונתתיך לבג לגוים כמו לבז לגוים ויש עוד לפתור גה לשון גיא:יוסף חבלים - יוסף יטול שני חלקים אחד למנשה ואחד לאפרים:(יד) איש כאחיו - לא כהראשונה איש לפי פקודיו

174

רש"י תהלים פרק ס

 אותה, וראיתי בדברי דונש שהוא לשון ערבי אבל לא פירש אותו וביסודו של רבי משה הדרשן פירשו לשון קריעה וראיה הביא לדבר וקרע לו חלוני (ירמיה כ"ב) מתורגם ופצים אך אני אומר ופצים שתרגם יונתן לשון תקון חלון הוא ככל הפתחים שיש להם פצימין:רפה שבריה כי מטה - לשון רפואה אע"פ שכתוב בה"א הרבה תיבות משמשות כן:כי מטה - לשון שפלות:(ה) יין תרעלה - האוטם את הלב ועוטפו רעל לשון עטיפה הוא כמו והברושים הרעלו, (נחום ב'), ובלשון משנה מדיות רעולות:(ו) נתתה ליראיך נס - נסיונות של צרות הרבה:להתנוסס - להיות מנוסים בהם אם יעמדו ביראתך:מפני קשט - לקשט מדותיך

175

רש"י איוב פרק ו

 שלא יחמול מלבצעני ואני איני מוצא לו דמיון במקרא זולתי שבלשון משנה הוא לשון ירא ודואג שהיד סולדת בהן מלכוות ברותחין כלומר אתחולל בדאג' ובחילה בקשה זו:כי לא כחדתי - ולא חסרתי אמריו מלקיימן:(יא) מה כחי - חזק לסבול:כי איחל - כי אמתין עד יום רפואה או עד יום מיתה:איחל - כמו ויחל עוד (בראשית ח) דנח:ומה קיצי - ומה חשוב קיצי וחזק כי אאריך כי אוכל להאריך קיצי מלסבול:נפשי - הוא יצר תאות אדם בכמה מקומות כמו אם יש את נפשכם (שם /בראשית/ כג):(יג) האם אין עזרתי בי - לשון תימא הגם זאת תבא עלי שאין עזרתי בי אותם

176

רש"י איוב פרק יג

 רש"י איוב פרק יג(ג) אולם אני - איני מבקש אלא לדבר אליו ולהתווכח עמו אחפוץ:(ד) טופלי שקר - מחברי דברי שקר:רופאי אליל כולכם - כל אליל שבמקרא לשון אל ורבותינו פירשו זה גיד הצואר שאין לו רפואה ושמו אלל:(ו) וריבות - הוכחות:(ז) הלאל תדברו עולה - אחרי אשר תחת אל באתם לריב לא טוב שתדברו עולה:ולו תדברו רמיה - בעבורו תדברו רמיה כמו (לקמן /איוב/ לג) הן אני כפיך לאל וכמו אל הארץ אשר דבר להם (דברים ט) לצורכם וכמו ילחם לכם (שמות יד) האתם תריבון לבעל (שופטים ו) הוקשה בעיני לדמותו כאן והוא דוגמת ביד משה לו (במדבר יז)

177

רש"י אסתר פרק ג

 רש"י אסתר פרק ג(א) אחר הדברים האלה - שנבראת רפואה זו להיות לתשועה לישראל:גדל המלך וגו' את המן - שהקב"ה בורא רפואה למכתן של ישראל קודם שיביא המכה עליהם:(ב) כרעים ומשתחוים - שעשה עצמו אלוה לפיכך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה:(ד) היעמדו דברי מרדכי - האומר שלא ישתחוה עולמית כי הוא יהודי והוזהר על ע"א:(ז) הפיל פור - הפיל מי שהפיל ולא פירש מי ומקרא קצר הוא:הוא הגורל - הכתוב מפרש ומהו הפור הוא גורל הפיל הגורל באיזה חדש יצליח:מיום ליום - באיזה יום בחדש שיצליח:(ח) ואת דתי המלך - לתת מס לעבודת המלך:אין שוה - אין חשש כלומר אין

178

רש"י דברי הימים א פרק יא

 מקומו של דוד דכתיב ודוד בן ישי מבית הלחמי (שמואל א' יז) ולפי שהיה דוד תדיר מלומד ורגיל באותן מים נתאו' להם וכל מים וכל אויר שאד' רגיל בהם יפין לו ושאין רגיל בהם ניזוק ודוגמא בריש יוסיפון מלכ' אחת שחלת' על שנישאת חוצה מארץ מולדתה ואמרו הרופאים אין לה רפואה עד שתרחץ ותהנה ממימי מקומה וכן עשו לה:(יח) ויבקעו השלשה במחנה פלשתים - בל"א (דורך ברעכן די שאר"א):וישאבו - כשהפלשתים עומדים בפני הבור באו ג' גבורי ישראל ובקעו ביניהם ושאבו על כרחם:וינסך אותם לה' - בר קפרא אומר חג הסוכות היה ונסכן על המזבח:(יט) כי בנפשותם הביאום - שמסרו

179

גור אריה שמות פרשת שמות פרק ב

 כמו "הואלתי", דאם כן למה ליה למכתב כלל "ויואל משה לשבת את האיש", דודאי התחיל לשבת:(כג) נצטרע. דאין לומר כמשמעו, דאם כן קשיא וכי בשביל שמת מלך מצרים היו נאנחים מן העבודה, אדרבא הוי להם לשמוח, אלא שפירושו 'נצטרע', והיו אומרים לו הרופאים שאין לו רפואה אלא שישחוט מן ילדי ישראל ק"ן בבוקר וק"ן בערב (שמו"ר א, לד). והא דכתיב "וימת" מפני שהמצורע חשוב כמת (נדרים סד ע"ב). והקשה הרא"ם אם כן "ויאנחו בני ישראל מן העבודה" מאי מן העבודה שייך בזה, ונראה דאין קשיא, כי מה שכתוב "ויאנחו בני ישראל מן העבודה", אין "ויאנחו" קאי שהיו נאנחים על

180

גור אריה שמות פרשת וארא פרק ז

 כה" על המכה רק לשלוח העם, אבל מכות בכורות כתיב "כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים וגו'", קאי מלת "כה" על המכה. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה זה מדהוצרך לכתוב "עד כה", והוי למכתב 'והנה לא שמעת עד עתה', מאי "עד כה":(יח) לבקש רפואה. דאם לא כן לא שייך "ונלאו", מפני כי לשון "ונלאו" על מי שמתייגע בטורח, ולא יתכן, אלא כשנלאו בטורח שהיו מבקשים רפואה (כ"ה ברא"ם):(יט) לפי שהגין וכו'. ללמדך דרך ארץ, בירא דשתית מיניה אל תשדי ביה קלא (ב"ק צב ע"ב), לפיכך אין ראוי להיות נלקה על ידו:(כב) לחש שאומרים בלט ובחשאי

1234567891011121314151617181920