רפואה

רפואה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5692 מקורות עבור רפואה. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ד סימן נד

 יבם, היבם חייב במזונותיה ג' חדשים. כאשר אמרנו (יבמות מ"א): היבמה ג' חדשים הראשונים נזונית משל [יבם] (בעל) מכאן ואילך אינה ניזונת לא משל בעל ולא משל יבם. עמד בדין וברח ניזונת משל יבם. והאשה הרביעית היא האלמנה, היתומים חייבין במזונותיה ומעשה ידיה שלהן, וחייבין הן לרפאותה כשהיא חולה בהוצאת רפואה שאין לה קצבה. ואם תבעה כתובת' בב"ד אין לה מזונות, ועיקר בתבעה בב"ד אבל שלא בב"ד יש לה מזונות. עד הנה. +(א"ע פ' ה' ט' י' י"א, קט"ו א', קט"ז א', נ"ו ג', צ"ג ג' ה', צ"ה א' ע"ט א', כתובות נ"ד, ע"ב, צ"ה נ"ג, יבמות פה)+.

162

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן צו

 רתיחה עזה מן המוגלשין ולשון גילוש הוא מליגת שער וצמר מן הטלאים ומן הגדיים אין אנו סומכין על זאת לעשות מעשה שאין אנו יודעים איך ישתמר שלא יבא לידי חימוץ ולא שמענו בב' ישיבות מי שהתיר לעשות כן אלא לחולה ולחיה בלבד על פי בקיאים שהם אומרים מי יש לו רפואה בזה ואם לא הוא בא לידי סכנה או בזמן שאומרים אם מברין אותו מצה מסתכן שמאכילין אותו מצה בלילה הא' שיעור מצה ואין לו כלום לאכלו אלא חלוט ברותחין מאכילין אותו וצריך שיאכל מיד ואין מותירין ממנו כלום.

163

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן רסט

 הוא החליטה והרותחין רתיחה עזה הם המגלשין ולשון גילוש הוא מליגת שער וצמר מן הטלאים ואין אנו סומכין על זאת לעשות מעשה שאין אנו יודעים איך ישתמר שלא יבוא לידי חימוץ ולא שמענו בב' ישיבות מי שהתיר לעשות כן אלא כשהתירו עפ"י רופא בקי או עפ"י בקיאין שאומרי' שאין לו רפואה אלא בזה ואם אין אוכל אותו מסתכן זהו מותר וצריך שיאכל מיד ואין משיירין ממנו כלום:

164

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אורח חיים סימן עו

 ידי חובה, והרוצה לחזור ולהבדיל בביתו הרשות בידו, ואם לא רצה או שאין לו יין, יצא ידי חובתו בהבדלת שליח צבור - אלא אפילו קדוש, דהלכה רווחת היא אין קדוש אלא במקום סעודה, אף על פי כן יקדשו על היין בבתי כנסיות. מה טעם, מפני שהטעמת יין של קדוש שבת }משום{ רפואה היא - וזה שטועם כל הצבור כולו, לא שחובה היא לטעום אלא שחובה לשמוע קדוש בלבד, וכיון ששמע קדוש יצא ידי חובתו ואין צריך לטעום. וזה שמקדש ומטעים לצבור, משום רפואה מקדש ונותן להם, כדי לױיװתן ממנו על עיניהם, דקא אמרינן (שבת קיג רע"ב) פסיעה גסה נוטלת אחת

165

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) תשובות פרשניות סימן תנג

 נטרונאי גאון - ברודי (אופק) תשובות פרשניות סימן תנג* אירס בכעוס (שבת סב ע"ב): הכי קא אמרינן אירס של נחש ניכנס ושורף ואין לו תקנה, כך היו בנות ישראל מכניסות יצר הרע בבחורי ישראל כאירס שלנחש שניכנס בכעוס, ולא בעל יד על יד אילא בכעוס, שהורג לאלתר ואין לו רפואה.

166

רש"י בראשית פרשת ויחי פרק מט

 כמו (בראשית ג טו) ואתה תשופנו עקב:הנשך עקבי סוס - כך דרכו של נחש, ודמהו לנחש הנושך עקבי סוס, ונופל רכבו אחור שלא נגע בו. ודוגמתו מצינו בשמשון (שופטים טז כט) וילפת שמשון את שני עמודי התוך וגו' ושעל הגג מתו. ואונקלוס תרגם כחיוי חורמן, שם מין נחש, שאין רפואה לנשיכתו, והוא צפעוני, וקרוי חורמן על שם שעושה הכל חרם. וכפתנא, כמו פתן. יכמון, יארוב:(יח) לישועתך קויתי ה' - נתנבא שינקרו פלשתים את עיניו, וסופו לומר (שופטים טז כח) זכרני נא וחזקני נא אך הפעם וגו':(יט) גד גדוד יגודנו - כולם לשון גדוד הם, וכך חברו מנחם. ואם תאמר אין

167

רש"י שמות פרשת וארא פרק ז

 עד שתשמע ממני מכת בכורות, שאפתח בה בכהב (יא ד) כה אמר ה' כחצות הלילה:(יז) ונהפכו לדם - לפי שאין גשמים יורדים במצרים, ונילוס עולה ומשקה את הארץ, ומצרים עובדים לנילוס, לפיכך הלקה את יראתם ואחר כך הלקה אותם:(יח) ונלאו מצרים - לבקש רפואה למי היאור שיהיו ראוין לשתות:(יט) אמר אל אהרן - לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרן:נהרתם - הם נהרות המושכים כעין נהרות שלנו:יאריהם - הם בריכות ונגרים העשויות בידי אדם משפת הנהר לשדות, ונילוס מימיו מתברכים ועולה דרך היאורים ומשקה השדות:אגמיהם -

168

רש"י ויקרא פרשת אמור פרק כב

 יהא בו מום של עורת:או שבור - לאש יהיה:חרוץ - ריס של עין שנסדק או שנפגם, וכן שפתו שנסדקה או נפגמה:יבלת - ורוא"ה בלע"ז [יבלת]:גרב - מין חזזית וכן ילפת. ולשון ילפת, כמו (שופטים טז כט) וילפת שמשון, שאחוזה בו עד יום מיתה, שאין לה רפואה:לא תקריבו - שלש פעמים, להזהיר על הקדשן ועל שחיטתן ועל זריקת דמן:ואשה לא תתנו - אזהרת הקטרתן:(כג) שרוע - אבר גדול מחבירו:וקלוט - פרסותיות קלוטות:נדבה תעשה אתו - לבדק הבית:ולנדר - למזבח:לא ירצה - איזהו הקדש בא לרצות, הוי אומר זהא הקדש המזבח:(כד) ומעוך וכתות ונתוק וכרות - בביצים או בגיד:

169

רש"י ישעיהו פרק א

 ומכה טריה - תירגם יונתן מרססא כתות' ומרוססת:טריה - דמיצייד"א בלע"ז ובל' גמרא יש טרייה לרישיה מנחם פי' לשון לחות כלומר לחה ורטובה תמיד נובעת מוישט"א בלע"ז:לא זורו - הנגעים האלה לא זורו ע"י רופאים אבקת סממני תחבושת לשון יזורה על נוהו גפרית (איוב יח) ומנחם פי' לשון רפואה כמו אין דן דינך למזור (ירמיה ל):ולא חובשו - לשון רפואה:ולא רוככה בשמן - לא רככה מכתם בשמן כמשפט שאר מכות ואין נופל כאן לומר לא רוככו בשמן שאין מרככין אלא במקום המכה אבל המזור והחבישה נופל לשונם על כל הגוף לפיכך נופל בם לשון רבים לא זורו הנגעים ולא חובשו ויונתן

170

רש"י ישעיהו פרק יט

 מצרים על הספר לכך נאמר אצלה גבולה:(כ) והיה - המזבח לאות ולעד בינם ובין המקום:מושיע ורב - מושיע ושר:(כא) ונודע ה' - יהיה כח גבורתו ניכר להם:(כב) ונגף - לשון מכה הוא:נגוף ורפוא - ואחר המכה יביא להם רפואה:ונעתר להם - ירצה להם:(כג) תהיה מסלה - תהיה דרך כבושה שיהלכו בה תמיד ממצרי' לאשור:ובא אשור במצרים - ת"י ויגיחון אתוראי למצראי:(כד) יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור - לשלום ולברכה לפי שלא היתה אומה חשובה בעולם באותו הזמן כמצרים וכאשור וישראל היו שפלים בימי אחז ובימי הושע בן אלה ואמר הנביא על ידי הנס שיעשה לחזקיהו יגדל שם של ישראל למעלה

1234567891011121314151617181920