רפואה

רפואה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5692 מקורות עבור רפואה. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

פירוש הסולם לזוהר חדש - במדבר פרשת בלק מאמר רפאני וארפא הושיעני ואושעה

 אות מט] אלא כל אסוותא וכו': ומשיב, אלא כל הרפואות שבעולם הן בידי הקב"ה, אבל יש מהן שהן על ידי שליח, ויש מהן שלא נמסרו לשליח. ואלו שנמסרו בידי שליח הן רפואות, אבל לפעמים חוזרות המחלות, אבל אלו שהקב"ה מרפא, אותה המחלה אינה חוזרת לעולם, וע"כ הרפואה שלו היא רפואה שאין אחריה מחלה כלל. ומשום זה, רפאני ה' וארפא ודאי, בלי קטרוג כלל. ועתה חברים הקב"ה נתן לי רפואה, ועשק אותי, שהחלה אותי, וערב לי, שרפא אותי.[אות נ] סחו ליה כל וכו': סיפרו לו כל המעשה ההוא. התפלא, ובכה, ושמח. ואמר, חברים, נודר אני, שאלך אליו לאותו שהגוי גזל

142

פירוש הסולם לזוהר חדש - רות מאמר ויהי בימי שפט השפטים

 הולך ועמו דברי תורה, שכתוב ותורה אור, עד נכון היום, דהיינו עד שתשתתף עמו השכינה, ולא תזוז ממנו. שלמדנו, בכל מקום שיש דברי תורה, השכינה שם. שנאמר, בכל מקום אשר אזכיר את שמי וגו'.[אות קכד] פתח ר' יהודה וכו': פר"י ואמר, רפאות תהי לשרך וגו'. התורה היא רפואה לאדם, לגוף ולעצמות בעולם הזה ובעולם הבא. שאמר ר' נחמיה א"ר נהוראי, רפואה לאדם בעולם הזה בכל יום, היא, מי שקורא קריאת שמע כתיקונה.

143

פירוש הסולם לזוהר חדש - רות מאמר חרשין אינון יתיר בנשיא

 עמוקים של שם הטומאה. וע"כ המעשים תלויים בנקבה. והדבורים בזכר. ושניהם מתעוררים מן הנקבה. ומשום זה מיני הכשפים נמצאים בנקבה, ולא בזכר.[אות ש/א] תנן העובר בין וכו': למדנו, העובר בין שתי נשים, אם הן בנדותן, נעשה חולה נכפה, ולא תזוז מגופו אם לא יעשו לו איזה רפואה. וסכנת דם או הריגה מזומנת לו. ואם אינן נדות, עין הרע שולטת בו, בגופו או בממונו.[אות ש/ב] כי הא דר' נחום וכו': כמו זה דר' נחום ברבי שמלאי. שפעם אחת היה בכרך קסרין, עבר בין שתי נשים. הסתכלו בו, ונסתכן מיד בגופו ובממונו. מהו הטעם. הוא משום שרוח רעה

144

ספר הלכות גדולות סימן כ - הלכות מועד

 בחולו של מועד, אבל דחמרא דריחיא לא. (שם י ב) רב יהודה שרא למיבנא ריחיא ולמשקל טופריה דחמרא דריחיא ולמיבני אמת ריחיא ולמבני אוריא. רבא שרא לסרוקי סוסיא ולמיבנא אקרופיטא ולמיבנא אצטבא. רבה שרא למשקל דמא לבהמה בחולו של מועד, א"ר אביי תניא דמסייעא לך מקיזין דם לבהמה ואין מונעין רפואה מן הבהמה בחולו של מועד. רבא שרא לכסכוסי קירמי, מאי טעמא, מעשה הדיוט הוא. אמר רב יצחק בר אמי אמר רב חסדא קטורי בידי אסיר, מאי טעמא, מעשה אומן הוא.ואמר רבא (שם) האי מאן דמתקין ארעא, אדעתא דבי דרי שרי, אדעתא דארעא אסיר, היכי דמי, מוליא [עמוד רמ]

145

ספר הלכות גדולות סימן לו - הלכות כתובות

 מבקשין ממנה עד עשרה בכתובתה פעם ראשונה פודה מכאן והילך רצה פודה רצה אינו פודה, רבן שמעון בן גמליאל אומר אם היה פרקונה כנגד כתובתה פודה ואם לאו אינו פודה, רשב"ג תרי קולי אית ליה, והילכתא כתנא קמא.לקתה חייב לרפותה, תנו רבנן אלמנה ניזונית מנכסי יתומים ואם צריכה רפואה הרי היא כמזונות, רבן שמעון בן גמליאל אומר רפואה שיש לה קצבה מתרפאה מכתובתה, רפואה שאין לה קצבה הרי היא כמזונות. א"ר יוחנן עשו הקזת דם בארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה. קריביה דרבי יוחנן הוו להו איתת אבא דהוה צריכה רפואה כל יומא, אתו לקמיה דר' יוחנן אמר להו

146

ספר הלכות קצובות הלכות שבת

 ספר הלכות קצובות הלכות שבתהלכות שבת[א] כל תכשיטי אשה מותרין בשבת הקמיעות המומחין מותרין להוליכם בשבת והטבעות שחותמין אסור להוליכן בשבת.[ב] וכל מכה מותר לשום עליה רפואה בשבת ואפילו חתיכת בגד על המכה מותר.[ג] ואסור לכפל בגדים בשבת אם יש לו אחרים להחליף אסור ואם אין לו מותר לכפל כרצונו.[ד] והקערות וכל כלי עץ וכל כלי חרש המשמשין בהן באכילה מותר לרחוץ אותן עד המנחה בלבד אבל כלי שתייה מותר לרחוץ כל היום כולו.[ה] ואם שכח פת בתנור ואין לו מה יאכל יוציא ממנו מזון שלש סעודות ומותר.[ו] וכל מיני עשבים שהן לצורך

147

ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מו

 ספר החילוקים בין בני מזרח ומערב סימן מוא"מ עושין רפואה למילה בגלל חמורים וכמון, ובני א"י אין עושין.

148

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר תפילה

 השיבנו אבינו וכו'. ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה.סלח לנו אבינו וכו' כי פשענו כי טוב וסלח אתה. ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח.ראה בעניינו וריבה ריבנו וגאלנו במהרה למען שמך כי גואל חזק אתה. ברוך אתה ה' גואל ישראל.רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה +ירמיה י"ז, י"ד+ והעלה רפואה שלימה לכל מכותינו כי אל רופא רחמן אתה. ברוך אתה ה' רופא חולי עמו ישראל.ברך עלינו ה' אלהינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן (טל ומטר לברכה) ברכה על כל פני האדמה ורוה פני תבל, ושבע את העולם כלו מטובך, ומלא ידינו מברכותך ומעושר מתנות

149

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) נשיאת כפים

 רשאין לישא את כפיהם אלא כנגד כתפותיהם.ומאן דחזא חלמא ולא ידע מה הוא, ניקום קדם כהני ונימא הכי.רבונו של עולם אני שלך וחלומותי שלך. חלום חלמתי ואיני יודע מהו. בין שחלמתי לעצמי ובין חלמו לי אחרים. אם טובים הם חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף, ואם צריכין רפואה רפאם כמי מרה על ידי משה וכמי יריחו על ידי אלישע וכמרים מצרעתה וכנעמן מצרעתו וכחזקיהו מחליו וכשם שהפכת קללת בלעם בן בעור מרעה לטובה כן תהפוך כל חלומותי לטובה ותרצני.ומכוין דעתיה בהדי כהנא דעני צבורא אמן, ואי לא לימא הכי.אדיר במרום שוכן בגבורה אתה שלום ושמך שלום יהי

150

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר שבתות

 שליחא דצבורא יצא כל הצבור ידי חובה. והרוצה להבדיל בביתו הרשות בידו, ואם לא רצה או שאין לו יין יצא ידי חובתו בהבדלת שליח צבור, אלא אפילו קידוש דהלכה רווחתא היא אין קידוש אלא במקום סעודה, אעפ"י כן יקדשו על היין בבתי כנסיות. מה טעם, שהטעמת יין של קידוש שבת, רפואה. וזה שטועם הצבור כולו, לא שחובה היא לטעום, שחובה הוא לשמוע קידוש בלבד, וכיון ששמע קידוש יצא ידי חובתו ואין צריך לטעום. וזה שמקדש ומטעים לצבור, משום רפואה, מקדש ונותן להם, כדי ליתן ממנו על עיניהם, דקא אמרינן פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות מאור עיניו של אדם, ובמאי

1234567891011121314151617181920