רפואה

רפואה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5692 מקורות עבור רפואה. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו

 ויטול מידיו מה שהוא רוצה לתת, שכתוב צפנת. ולמה לו לצפון.[אות שא] אלא פוק וחמי וכו': ומשיב, אלא צא וראה פעולת הרחמים שעושה הקב"ה, כי במה שהוא מכה, בו נותן הרפואה. במה הוא מכה. בשמאל, כי בימין הוא מקרב ובשמאל מכה, הנה במה שהוא מכה בו נותן רפואה לעולם. כי כתוב, מצפון תפתח הרעה, שהוא השמאל, שבצפון הוא מכה, כי משם יוצאים כל הדינים וכל גזירות הקשות. ובו שורה כל שכר טוב וכל חסד שעתיד הקב"ה לתת לישראל. כי לעתיד לבא קורא הקב"ה לצפון, שהוא השמאל, ויאמר לו בך נתתי כל טוב וכל שכר טוב לבני שסבלו כמה רעות

122

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת חקת מאמר המשלח מעינים בנחלים

 הסמוך, נעבר רוח הטומאה ונתעורר רוח אחר קדוש, ושורה בעולם. ז"ש, תשלח רוחך יבראון, יבראו וירפאו ברפואה עליונה של רוח אחר. ותחדש פני האדמה, כי נטהרה, וחדוש הלבנה נמצא, וכל העולמות מתברכים. שכל זה ה"ס מצב הב', כנ"ל בדבור הסמוך. אשרי חלקם של ישראל, שהקב"ה נתן להם עצה, שכולה היא רפואה כדי לזכות לחיי עולם הבא, וימצאו טהורים בעולם הזה, וקדושים לעולם הבא. עליהם כתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם.

123

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר ויראני את יהושע הכהן הגדול

 אור. (כמ"ש שם). העצה לזה הוא. לחזור בתשובה ולעורר מ"ן עד שתעלה המלכות דמדת הדין ותתמתק בבינה, ותחזור שם למדת הרחמים. וז"ש דרגא חדא אית וכו' דכל אסוותין מניה נפקין, וכו' מ"י, ירפא לך. כי ע"י העלאת המלכות לבינה שוב מתתקנת המלכות במדת הרחמים ומדת הדין נגנזת, שזה נבחן כמו רפואה, שנתרפאה מגילוי הנקודה דמדת הדין, וחזרה למדת הרחמים ונעשית שוב ראויה לקבל כל האורות. וכ"ז ע"י הבינה שנקראת מ"י, שז"ס מ"י ירפא לך. ואז תשפיע לו המלכות שוב המוחין דהארת החכמה, ואז יתתקנו שוב החסדים הגדולים דאו"א להיות בו בבחינת ג"ר, וזה שיעור הכתוב, אם עונות תשמר י"ה, שהעונות

124

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר ואתה על תירא עבדי יעקב

 ובדחק התמידי של הגלות, ע"כ תהיה לך כלה דגושה ודחוקה שהיא השכינה.[אות רעג] ויסרתיך למשפט: שואל, מקרא זה כך היה צריך לומר ויסרתיך במשפט, כי מתי יש יסורין, הוא בשעת הדין, מהו ויסרתיך למשפט. ומשיב, אלא כתוב, ה' במשפט יבא עם זקני עמו. ויום ההוא, מקדים הקב"ה רפואה לישראל מטרם שיעלו לדין, כדי שיוכלו לעמוד בו. ומהו הרפואה. הוא שבכל שעה ושעה נותן הקב"ה לישראל מעט מעט יסורין, בכל זמן וזמן ובכל דור ודור, כדי כשיעלו ליום הדין הגדול, בעת שיחיו המתים, לא ישלוט עליהם דין.[אות רעד] ונקה לא אנקך: שואל מהו. ומשיב, אלא כשישראל הם בלבדם, ואינם

125

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר ה' בקר תשמע קולי

 מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וגו'. אז יוצא אותו הממונה על הרפואה ועושה כל מה שנצטוה.[אות שנג] ואי תימא דזיני וכו': ואם תאמר שמיני הרפואה הם בידיו של אותו הממונה כמו שאמרנו, אינו כן, כי הרפואה איננה אלא בידיו של המלך הקדוש. אבל בשעה שהקב"ה מצוה רפואה על אותו אדם, הממונה יוצא, וכל המקטריגים הממונים על מחלות רעות מפחדים ממנו. אז אותו הרוח הנוסע מצד דרום. שהוא רוח החסד, מושיט החסד אל האדם, והנה נמצאת הרפואה. אבל הכל הוא ביד הקב"ה.[אות שנד] וע"ד כתיב ה' וגו': וע"כ כתוב, ה' בקר תשמע קולי, ולא כתוב, ה' תשמע קולי.

126

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר ויקח בלק את בלעם

 די עבדו ישראל במדברא אפוהי. ששם פניו אל העגל שעשה ישראל במדבר. כדי שיהיה לו צד עזרה להרע להם.[אות תפז] השתא חמי מה וכו': עתה ראה מה כתוב, וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל. כי רצה להסתכל בהם בעין הרע. בה בשעה, אם לא הקדים הקב"ה רפואה, היה מאבדם בהסתכלות עיניו. ואיזו רפואה נתן הקב"ה באותה שעה לישראל, הוא שכתוב, ותהי עליו רוח אלקים. ותהי עליו, אומר על ישראל, שהקב"ה פרש על ישראל רוח אלקים. והוא כמו שאדם פורש מטפחת על ראש הילד, כדי שלא תשלטנה בהם עיניו.[אות תפח] כדין שארי ואמר וכו': אז התחיל ואמר, מה

127

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר למה נתפס צדיק בעוון הדור

 אחרים.[אות צו] א"ל אי לא הוו וכו': אמר לו אם לא היו שניהם בזמן אחד יפה. אבל יש צדיק כאן ויש צדיק כאן, לזה יש מחלות ונגעים, ולזה יש חסד. למה, אם נכבדת המחלה, דהיינו עוונות הדור, יקיז דם לשניהם, לשני הצדיקים שהם שתי זרועות, כדי לתת רפואה לכל אברי הגוף, דהיינו לכל הדור. ואם לא נכבדת המחלה על כל האברים למה מקיז לזרוע ימנית יותר משמאלית. למה ילקה לזה, ולא לזה. א"ל, אלא אמור אתה.[אות צז] אמר ליה, ודאי וכו': א"ל, ודאי הגוף וב' זרועות הם כנגד האבות, הראש הוא כנגד אדם הראשון. הזרוע הימנית היא כנגד

128

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר דפיקו דההוא חולה בגלותא דאדום

 על עונות העולם, כי אז מתכפרים כל עונות הדור. שעי"ז מתעלה צד הקדושה, והס"א נכנעת. מאין לנו זה. הוא מכל אברי הגוף. כי בשעה שכל האברים הם בצרה, ומחלה גדולה שורה עליהם, צריכים להלקות אבר אחד, כדי שיתרפאו כולם, ואיזה אבר מלקין. לזרוע, הזרוע מוכה, שמוציאים ממנה דם. ואז יש רפואה לכל אברי הגוף.[אות קי] אוף הכי בני וכו': אף כך, בני העולם הם אברים זה עם זה. בשעה שרוצה הקב"ה לתת רפואה לעולם הוא מכה לצדיק אחד שביניהם, במחלות ובנגעים, ובשבילו נותן רפואה לכל, מאין לנו זה, כי כתוב, והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו וגו' ובחבורתו נרפא לנו.

129

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת ואתחנן מאמר הן עוד היום גדול

 לארץ הקדושה, ויתקבצו מן הגלות. כי ודאי יום אחד תהיה גלות לישראל ולא יותר, דהיינו יומו של הקב"ה שהוא אלף שנים, והיינו אלף החמישי, ז"ש נתנני שוממה כל היום דוה. ואם לא ישובו, אז יאמר הקב"ה, הן עוד היום גדול, לא עת האסף המקנה, בלא זכות ובלי מעשים טובים. אבל רפואה אחת יש לכם, השקו הצאן, עסקו בתורה, שתהיינה נשקות ממימי התורה, ולכו רעו, ותלכו, למקום המנוחה, למקום טוב וחמדה של נחלתכם.[אות קפה] ד"א הן עוד וגו': פירוש אחר. הן עוד היום גדול, זה היום שנקרא יום מהומה ומבוסה ומבוכה, אשר ביום ההוא נחרב בית המקדש וישראל נפלו בגלות.

130

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת כי תצא מאמר אליהו לא תתעכב מלנחתא

 פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת כי תצא מאמר אליהו לא תתעכב מלנחתא[אות קכה] הכא אשכחנא אסוותא וכו': כאן מצאתי רפואה, למה שנאמר בו, ויתן את רשעים קברו. מאחר שקבורה זו היא בשביל אבא ואמא, שהם ז"א ומלכות, שהם בגלות עם ישראל, נתקיים בי הכתוב, ולא יטמא. אליהו, לא תתעכב מלרדת, כי אע"פ שאתה כהן, כי פנחס הוא אליהו, לאביו ולאמו יטמא, כי הקב"ה ושכינתו בגלות, שהם אבא ואמא, שהגלות היא קבורה שלהם, ואני קבור ביניהם. בשבועה עליך, בשם ה' חי וקיים, אל תתעכב מלרדת, מלאכים הקדושים בעלי כנפים, בשבועה עליכם. קחו שבועה זו, שה"ס המלכות הנקראת שבועה, והעלו אותה,

1234567891011121314151617181920