רפואה

רפואה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5692 מקורות עבור רפואה. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בא מאמר ועבר- על המשקוף ועל שתי המזוזות

 רחמים לישראל, ז"ש, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם. וכן למדנו, בכל אלו הכתרים הקדושים של מעלה, כמו שנמצא בהם דין נמצא בהם רחמים, והכל הוא בשעה אחת. תנא ר' חזקיה, כתוב, ונגף ה' את מצרים נגוף ורפא. פירושו, נגוף למצרים ורפא לישראל. שואל, מהו ורפא. ומשיב, ממה שנמולו, היו צריכים רפואה.[אות פו] ותנא באותה שעה וכו': ולמדנו, באותה שעה שנגפו המצרים, באותה שעה נתרפאו ישראל. שלמדנו, א"ר יוסי מה שכתוב, ופסח ה' על הפתח, מהו על הפתח, ופסח ה' עליכם היה צריך לומר. ומשיב, אבל על הפתח, על הפתח ממש, שזהו פתח הגוף, ואי זהו פתח הגוף. הוה אומר,

102

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בשלח מאמר ויעבור אלישע אל שונם

 ועמד רוחם בתוכם, שלא פרח מהם.[אות כו] בר נש כד איהו וכו': אדם אחר שעזב את עבודתו, אז יודע ומרגיש שבירת עצמותיו ושבירת רוחו. כך ישראל, כשיצאו ממצרים אז טעמו טעם המות, והקב"ה ריפא אותם, שכתוב, וה' הולך לפניהם יומם וגו'. וכל הדרכים היו מעלים ריחות של רפואה, ובאו לגופם ונרפאו. ומקול של התשבחות שהיו שומעים, היו שמחים ונחים ברוחם.[אות כז] ופרעה וכל אינון וכו': ופרעה וכל האנשים שלו היו הולכים אחרי ישראל ללות אותם עד שיצאו מארץ מצרים. וכן כל השרים העליונים, הממונים עליהם ועל שאר העמים, לוו את השכינה וישראל כולם עד שחנו באיתם בקצה המדבר.

103

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר ואתה תחזה ברזא דשרטוטי ידין

 קעה] מלכא משיחא בריחא וכו': מלך המשיח דן בריח. כמש"א, והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט וגו'. ושלשה אלו, משה ושלמה המלך ומלך המשיח, דנים העולם בלא עדות והתראה. שאר בני העולם, דנים על פי עדות על פי התורה. החכמים הנודעים באלו הצורות, עליהם להזהיר את בני העולם, ולתת רפואה לבני אדם, ולרפאותם. אשריהם בעולם הזה ואשריהם בעולם הבא.

104

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 ישלח שרשיו. וזהו סוד, שכתוב, נהר פלגיו ישמחו עיר אלקים. מי הם פלגיו, אלו הם שרשיו, דהיינו נצח והוד, וכך נקראים עליותיו שרשיו פלגיו, כולם נשרשו במים האלו של ההוא נהר. שהוא ת"ת.[אות פז] השם עבים רכובו: זהו מיכאל וגבריאל, אלו הם עבים. המהלך על כנפי רוח, לתת רפואה לעולם. וזהו רפאל. מכאן ולהלאה, עושה מלאכיו רוחות וגו'. זקן זקן, אם כל אלו ידעת, אמור ולא תפחד, אמור דבריך ויאירו דברי פיך. שמחו החברים, והיו מקשיבים בשמחה לדבריו הקדושים. אמר לעצמו הסבא, אי זקן אי זקן, במה הכנסת עצמך באת בים הגדול יש לך לשוט ולצאת משם.[אות פח]

105

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר פתיחו וחופאה קלישא דעל ארעא קדישא

 גוף ההוא, שנבלע בו רוח הטומאה ההוא, מעלים אותו להקבר בארץ הקדושה, עליו כתוב, ותבאו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. ארצי, שלא שלט עליה רוח הטומאה בגוף ההוא שלכם, שנבלע בו רוח הטומאה, שאתם מביאים לקבור אותו בארצי. אתם מטמאים אותה להטמאות בו, בגוף הטמא, אם לא שעשה הקב"ה רפואה לארץ, כי כיון שנרקב גוף ההוא מנשב הקב"ה רוח מלמעלה, ודוחה רוח הטומאה לחוץ. כי הוא חס על הארץ.[אות רפב] יוסף לא שליט וכו': יוסף, לא שלט על גופו רוח הטומאה לעולם, אע"פ שנשמתו יצאה ברשות אחרת, דהיינו בחוץ לארץ. מה הטעם. הוא משום שלא נמשך בחייו אחר

106

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר וזאת התרומה

 בב' צדדים, ע"כ תכלת היא חזקה בדינים, ואין מי ששולט עליה לחיים, אם רואה בחלומו גוון תכלת (כנ"ל אות ר"ל) כי היא כסא הדין ששורה בה דין קשה. וזה הוא7 המלאך בואל, שכתוב ואל זועם בכל יום, וכשבני אדם חוזרים בתשובה שלמה חוזר שמו לרפאל. כי רפואה מזדמן להם מדין קשה ההוא. (כמ"ש באורך לעיל דף ע"ו ד"ה ותכלת ע"ש).[אות שפט] וארגמן דא זהב וכו': וארגמן הוא זהב וכסף שהם גבורה וחסד, שחזרו להכלל יחד, שהם מיכאל וגבריאל שנכללו זה עם זה ומשולבים זה בזה. וע"ז כתוב, עושה שלום במרומיו. ומשום שהם משולבים זה בזה נעשו גוף

107

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר ג' משמורות הלילה

 וכו': ומשיב, אלא ודאי, לולא צד הדרום ההוא המעכב ודוחה את הסטרא אחרא, היה הסטרא אחרא מעכר כל העולם, והעולם לא היה יכול לסבול. אבל כשנתעורר הסטרא אחרא לשלוט בעולם אינו מתעורר אלא בצד רוח מערב, שהוא המלכות, שהוא שולט בתחילת הלילה, והוא אוסף את כל העולם. וע"כ הקב"ה מקדים רפואה לעולם, ע"י השינה, כמו שלמדנו. אשרי הם ישראל בעולם הזה ובעולם הבא שהקב"ה בחר בהם מכל שאר עמי העולם.פירוש. כי כל הלילה מתחילתו עד סופו, הוא בשליטת רוח מערב, שהוא המלכות, וע"כ הוא חושך, אלא רוח המערב עצמו מתחלק לג' קוין, דרום צפון שהם ימין ושמאל, עד חצות,

108

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תצוה מאמר לחם הבכורים

 חמץ, שכתוב, סלת תהיינה חמץ תאפינה. עוד, הרי ביום הזה נתבטל היצר הרע, שה"ס חמץ, כי התורה שנקרא חירות נמצאת, ולמה הביאו חמץ.[אות עד] אלא למלכא דהוה וכו': ומשיב, אלא בדומה למלך שהיה לו בן יחיד, ונחלה, יום אחד היה משתוקק לאכול. אמרו, יאכל בנו של המלך רפואה זו וטרם שיאכל אותו לא ימצא שום מאכל ומזון אחר בבית. עשו כך. כיון שאכל הרפואה ההוא אמר, מכאן והלאה יאכל כל מה שרוצה, ולא יוכל להזיק לו.[אות עה] כך כד נפקו וכו': כך, כשיצאו ישראל ממצרים, לא היו יודעים העיקר והסוד של האמונה. אמר הקב"ה יטעמו ישראל רפואה וכל

109

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר יונה דנחית לספינה

 הארץ. אז כתוב, ויאמר ה' לדג ויקא את יונה אל היבשה.[אות צג] כיון דאתער ההוא וכו': כיון שנתעורר קול ההוא בין הקברים, אז כל הקברים יקיאו את המתים שבהם, לחוץ. ז"ש וארץ רפאים תפיל. מהו תפיל, היינו שיקיא אותו לחוץ. רפאים, מה הם רפאים. היינו אותם שקבלו רפואה, ונתרפאו והיו כמקודם לכן. ונרפאו עצמות אל עצמות (כמ"ש בזהר פנחס אות ק"ס) ואלו נקראים רפאים.[אות צד] ואי תימא הא וכו': ואם תאמר, הרי כתוב רפאים בל יקומו. ומשיב, אלא ודאי, כל בני העולם יתרפאו בעצמם בבית הקברות, אבל מהם יקומו לתחיה, ומהם לא יקומו לתחיה, דהיינו אותם שלא האמינו

110

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר רזין דשבת

 וביטל אותו ממנו, ורוח אחר של חול, השורה אח"כ על העולם, הוא מחשיב ומענג אותו. אז חוזרים ונפרעים ממנו בעולם הזה ובעולם הבא.[אות רנ] בגין כך, אצטריך וכו': משום זה צריך תענית אחר ביום ראשון מימות החול, בשעה ששורה על העולם, הרוח של חול, ובזה יש לו רפואה, כיון שלא החשיב את הרוח של חול, יותר משל שבת, וסימנך והשיב את הגזלה אשר גזל וגו'. גזלן אינו מתחשב עם הקב"ה ואינו מתחשב עם בני אדם, ע"כ אין עונשו גדול כגנב. גנב, המחשיב בני אדם יותר מהקב"ה, יש לו עונש בעולם הזה ובעולם הבא. אשרי הוא, מי שמשלים למטה את

1234567891011121314151617181920