רפואה

רפואה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5692 מקורות עבור רפואה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת יבמות פרק ח

 לא חולץ ולא חולצין לאשתו ואין לי לפרש אמר ר' עקיבא אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו מפני שהיתה לו שעת הכושר סריס חמה לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שלא היתה לו שעת הכושר ר' אלעזר אומר לא כי אלא סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו מפני שיש לו רפואה סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה העיד ר' יהושע בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלם סריס אדם ויבמו את אשתו לקיים דברי ר' עקיבא:משנה ה[*] הסריס לא חולץ ולא מיבם וכן אילונית לא חולצת ולא מתיבמת הסריס שחלץ ליבמתו לא פסלה בעלה

2

משנה מסכת שבת פרק ו

 בעזרה כסא וסמוכות שלו טמאין מדרס ואין יוצאין בהם בשבת ואין נכנסין בהן בעזרה אנקטמין טהורין ואין יוצאין בהן:משנה ט[*] הבנים יוצאין בקשרים ובני מלכים בזוגין וכל אדם אלא שדברו חכמים בהווה:משנה י[*] יוצאין בביצת החרגול ובשן שועל ובמסמר מן הצלוב משום רפואה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אף בחול אסור משום דרכי האמורי:

3

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י

 שניזנתה ניזנתה מטיל לעצמך הלכה ההאחין שנעשה אחד מהן גבאי או אפומלוטוס אם מחמת נכסים נפל לאמצע אם מחמת עצמו נפל נפל לעצמו הלכה וחלה ונתרפא נתרפא משל עצמו אמ' רבן שמעון בן גמליאל במי דברים אמורים ברפואה שיש לה קיצבה אבל רפואה שאין לה קיצבה נתרפא מן האמצע הלכה זנשאו נשים והכניסו להן שדות זה נוטל את שהוא שלו וזה נוטל את שהוא שלו ואם היתה הוצאה [מן האמצע] מביאין לאמצע וחולקין הכניסו להן כלים זה נוטל את שהוא מכיר וזה נוטל את שהוא מכיר והשאר מביאין לאמצע וחולקין עשו כלים לנשיהם ולבניהם הרי אילו של

4

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ח

 דופי משמת יוסה בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלם ועד שעמד ר' יהודה בן בבא איפשר ליתן בהן דופי אמרו עליו על ר' יהודה בן בבא שהיו כל מעשיו לשם שמים אלא שגידל בהמה דקה כך היה פעם אחת חלה נכנס רופא אצלו אמ' לו אין לך רפואה אלא חלב רותח לקח לו עז וקשרה בכרעי המטה והיה יונק ממנה חלב רותח שהיה גונח פעם אחת בקשו חכמים ליכנס אצלו אמרו היאך נכנס אצלו שליסטים עמו בבית וכשמת דקדקו חכמים במעשו ולא מצאו בו אלא אותו עון אף הוא אמ' בשעת מיתתו יודע אני שאין בידי עון

5

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ד

 הלכה הנשבית אין חייב לפדותה במה ד"א] בשבוית מלכות אבל בשבוית ליסטות פודה אם רצה לקיים יקיים ואם לאו יוציא ויתן כתובה מנה נשבית לאחר מיתת בעלה אין יבמין חייבין לפדותה ולא עוד אפי' נשבית בחיי בעלה ולאחר מיכן מת בעלה אין יבמין חייבין לפדותה היתה ניזונת מנכסיו וצריכה רפואה הרי היא כמזונות רבן שמעון בן גמליאל אומר רפואה שיש לה קצבה מתרפא מכתובתה ושאין לה קצבה הרי היא כמזונות היו שני בצרות אמ' לה טלי גיטיך וכתובתיך צאי ופרנסי את עצמיך הרשות בו הלכה ולא כתב לה בנין דיכרין דיהויין ליכי מינאי אינון ירתין כסף כתובתיך יתר

6

תוספתא מסכת מועד קטן (ליברמן) פרק ב

 הלכה ישותין מי זבלין ומי דקלין וכוס עיקרין במועד שבראשונה היו אומרין אין שותין מי זבלין ומי דקלים וכוס עקרי' במועד עד שבא ר' עקיבא ולימד ששותין מי זבלין ומי דקלין וכוס עיקרין במועד הלכה יאמקיזין דם לבהמה לחיה ולעופות ואין מונעין רפואה מן הבהמה במועד בהמה שתובעת את הזכר אין מרביעין אותה אבל מורידין אותה לבקורת ר' יהודה או' חמורה שתובעת את הזכר מרביעין אותה בשביל שלא תצטנן ושאר כל הבהמות מורידין אותן לבקרות ואין מרביעין במועד ואין מרביעין בבכור ובפסולי המוקדשין דנין דיני נפשות ודיני ממונות ודיני קנסות ושורפין את הפרה ועורפין את העגלה ורוצעין עבד

7

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ט

 כנס הב"ה כל מלאכי השרת ואמ' להם ראיתם כמה נגעים וכמה מכות הבאתי על איוב ולא חטא אפי' בפיו ולא הסיר את לבו ממני עמדו ובקש רחמים כדי שיתרפא ממכתו מיד עמדו וקשרו תפלה לפני הב"ה בעד איוב מיד חמל עליו הקב"ה ורפא אותו ממכתו לאחר י"ב חדש ונתן לו רפואה שכך אמרו חכמי' מכת מצרים י"ב חדש מכת איוב י"ב חדש. רשעים בגיהנם י"ב חדש שנ' והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו וגו' והוסיף לו הב"ה ברכה כפלים שנ' וה' ברך את אחרית איוב מראשיתו ויהי לו י"ג אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות

8

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק א

 הלכה יאאהוב את השמא ושנא את הכי מה. ר' חידקא אומרה בלשון אחרת, אהוב את השמא ושנא את המה בכך. הלכה יבהרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, שמא יחשדוך בעבירה. הלכה יגאל תלשין את חבירך, שכל המלשין אין לו רפואה. הלכה ידאל תאכל לחם עם כהן עם הארץ, שמא יאכילך קדשי שמים. הלכה טוהתרחק מן התרעומת, שמא תתרעם על אחרים ותוסיף לחטוא. הלכה טזשבעה אבות כרותי ברית, ואילו הן, אברהם, יצחק, ויעקב, משה, ואהרן, ופנחס, ודוד המלך. באברהם כתיב, ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר, ביצחק כתיב ואת בריתי אקים את יצחק,

9

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ג

 בדבר תורה. הלכה יזרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, שמא יחשדוך אחרים בעבירה.מנא הני מילי, דכתיב ושמרתם את משמרתי, חוקותי אינו אומר, אלא משמרתי, שמור את המשמרת עד שלא תכנס לחקה. הלכה יחאל תלשין את חביריך, שכל המלשין אין לו רפואה.מנא לן, מנחש, דכתיב זאב וטלה ירעו כאחד ואריה כבקר יאכל תבן ונחש עפר לחמו. אמר רבא זאב ארי ודוב ונמר חטאו, ולהכי עבדינהו רחמנא סנאי בריתא, והאי דמיתסו, משום דלא הוה חוביהו כדנחש; זאב טרף תחלה, וארי גנב תחלה, הנחש הואיל והלשין לית ליה תקנה. הלכה יטאל תהי פרוץ בנדרים, שהנדרים מביאין לידי שבועות,

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק ח

 את אשתו ואין לי לפרש אמר ר' עקיבה אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין את אשתו שהיתה לו שעת הכושר [דף נ עמוד א] סריס חמה לא חולץ ולא חולצין את אשתו שלא היתה לו שעת הכושר ר"א אומר לא כי אלא סריס חמה חולץ וחולצין את אשתו שיש לו רפואה סריס אדם לא חולץ ולא חולצין את אשתו שאין לו רפואה העיד ר' יהושע בן בתירה על בן מגיס' שהיה בירושלים סריס אדם וייבמו את אשתו לקיים דברי רבי עקיבה:הלכה המתני' הסריס לא חולץ ולא מייבם וכן איילונית לא חולצת ולא מתייבמת הסריס שחלץ ליבמתו לא פסלה

1234567891011121314151617181920