רפאל

רפאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1871 מקורות עבור רפאל. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יב

 יושב אדם במקומו ושותק האיך רודף שלום בישראל בין כל אחד ואחד אלא יצא ממקומו ויחזור בעולם וירדוף שלום בישראל שנאמר בקש שלום ורדפהו. הא כיצד בקשהו במקומך רדפהו למקום אחר: אף הקב"ה עשה שלום במרום. ואיזה שלום עשה הקב"ה במרום שלא קרא עשרה גבריאל עשרה מיכאל עשרה אוריאל עשרה רפאל כדרך שבני אדם קורין עשרה ראובן עשרה שמעון עשרה לוי עשרה יהודה. שאלמלא עשה כדרך שבני אדם עושין כיון שקרא לאחד מהם באין לפניו ומתקנאין זה בזה אלא קרא גבריאל אחד מיכאל אחד כיון שקרא לאחד מהם בא [ועמד] לפניו ומשגרו לכל מקום שירצה. ומנין שיריאים זה את זה

2

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרקי בן עזאי פרק ב

 כארז. הלכה בכיצד מכבד אדם את רבו, בזמן ששניהם מהלכין בדרך, נותנו לימינו ואין נותנו לשמאלו. היו שלשה וחכם עמהם, חכם באמצע, הגדול לימינו, והקטן לשמאלו. וכן מצינו בשלשה מלאכים שבאו אצל אברהם, אלו הן גבריאל, מיכאל, ורפאל, גבריאל להפוך את סדום, מיכאל לבשר את שרה, רפאל לרפאות את אברהם, והיה מיכאל באמצע, גבריאל מימינו, ורפאל משמאלו. כיון שראה אברהם אבינו את מלאכי השרת, באתה שכינה ועמדה למעלה הימנו, אמר להם, רבותיי, המתינו לי, עד שאפטר מן השמים, שהוא גדול מכם, ומניין, שנאמר ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם, וכיון שנפטר אברהם מן השכינה, בא והשתחוה לפניהם, והכניסן

3

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ז

 כיצד אדם מכבד את רבו, בזמן ששניהם מהלכין בדרך, נותנו לימינו ואינו נותנו לשמאלו, היו שלשה וחכם עמהם, החכם באמצע, הגדול מימינו, והקטן משמאלו, וכן מצינו בשלשה מלאכים שבאו אצל אברהם, גבריאל מיכאל ורפאל, והיה מיכאל באמצע, גבריאל מימינו, ורפאל משמאלו.תנא מיכאל ורפאל וגבריאל, מיכאל לבשר את שרה, רפאל לרפאת את אברהם, גבריאל להפוך את סדום, ויש אומרים רפאל לבשר את שרה ולרפאת את אברהם, מיכאל וגבריאל להפוך את סדום ולהציל את לוט, מאי טעמא דתנא קמא, דכתיב ויהפוך את הערים, ומאי טעמא דיש אומרים, דכתיב ויבאו שני המלאכים סדומה. הלכה גאברהם אמר ואקחה פת לחם וסעדו, אבל

4

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מח

 שלא מלתי היו העוברים והשבים באים אצלי, א"ל הקב"ה עד שלא מלתה היו בני אדם ערלים באים, עכשיו אני ובני פמליא שלי נגלים עליך, הה"ד וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו, וירא בשכינה וירא במלאכים, א"ר חנינא שמות חדשים עלו מבבל, ריש לקיש אמר אף שמות מלאכים מיכאל רפאל וגבריאל, אמר רבי לוי אחד נדמה לו בדמות סדקי, ואחד נדמה לו בדמות נווטי, ואחד בדמות ערבי, אמר אם רואה אני ששכינה ממתנת עליהם אני יודע שהן בני אדם גדולים, ואם אני רואה אותן חולקים כבוד אלו לאלו אני יודע שהן בני אדם מהוגנין וכיון שראה אותן חולקין כבוד

5

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נ

 לוט, רבי שמואל בר נחמן אמר זה קרח, רבי יהודה בר סימון אמר זה נבות, רבי לוי אמר זה המן רבי יצחק אמר זה שבט ראובן וגד, רבנן אמרי זה איוב דהוה עתיר ונתמסכן וחזר למה דהוה, ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו וגו', מי היה זה, זה רפאל, אתיבון והא כתיב ויוציאוהו ויניחוהו וכתיב ויהי כהוציאם אותם החוצה, א"ל קרון דבתריה ויאמרו המלט על נפשך אין כתיב אלא ויאמר המלט על נפשך, ההרה המלט פן תספה, בזכות אברהם שנקרא הר (שיר /השירים/ ב) מדלג על ההרים ואומר (מיכה ו) שמעו הרים וגו', ואנכי לא אוכל להמלט ההרה

6

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נ

 ב' שליחות ולא ב' מלאכים עושים שליחות אחת ואת אמרת שני, אלא מיכאל אמר בשורתו ונסתלק, גבריאל נשתלח להפוך את סדום ורפאל להציל את לוט ויבואו שני המלאכים וגו'. ישלח בם חרון אפו וגו' (תהלים עח מט) ואת אמרת שני, אלא מיכאל אמר בשורתו ונסתלק, גבריאל נשלח להפוך את סדם, רפאל להציל את לוט ויבואו שני המלאכים. הכא [את אמר] מלאכים ולהלן את אמר אנשים, אלא להלן שהיתה שכינה על גביהם אנשים, כיון שנסתלקה שכינה מעל גביהם לבשו מלאכות. אמר ר' לוי אברהם שהיה כוחו יפה נדמו לו כדמות אנשים, אבל לוט על ידי שהיה כוחו רע נדמו לו מלאכים.

7

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ב

 לנו הרי אוריאל וכן הוא אומר (מיכה ז) כי אשב בחשך ה' אור לי גבריאל מלפניו כנגד מלכות יהודה ומשה ואהרן שהיו במזרח ולמה נקרא שמו גבריאל ביהודה כתיב כי יהודה גבר באחיו וגו' ובמשה כתיב ויקרא אל משה וכתיב (ישעיה ט) ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור הרי גבריאל, רפאל כנגד אפרים ולמה נקרא שמו רפאל כדי לרפאות שברו של ירבעם שיצא מאפרים שהוא במערב (במדבר יב) אל נא רפא נא לה הרי רפאל.יא [ב, לב] אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם וגו', בעשרה מקומות נמנו ישראל אחד בירידתן למצרים (דברים י) בשבעים נפש ירדו אבותיך וגו' ואחד

8

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא יב - בחדש השלישי

 יבואו הנה אלה מצפון ומים וגו' (ישעיה מט: יב). ויכולה היא להחזיק, אלא הקב"ה או' לה הרחיבי מקום אהלך וג' (שם /ישעיהו/ נד: ב). י"י בם (תהלים שם /ס"ח/), א' ריש לקיש טבלא יש על לבו של כל מלאך ומלאך ושמו של הקב"ה משותף עם שמו של מלאך, מיכאל גבריאל רפאל. י"י בם (שם /תהלים ס"ח/), אדני כתב, אדונתי בהם. ולא תאמ' שאדונתו על מלאכי השרת בלבד, אלא אפי' בשעה שבא ליתן תורתו בלשון הזה נתנה לישראל ובו בלשון פתח, אנכי י"י אלהיך (שמות כ: ב).[כג] זהו שא' הכת' שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי (תהלים

9

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מו - תוספתא

 השבת ונטל דימוס, אמר הקדוש ברוך הוא כל מה שעשיתי השבת שיכללה שנאמר ויכל אלהים ביום השביעי (בראשית ב' ב').ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים (כתב) [בתבונה] (משלי ג' י"ט), כשם שברא הקדוש ברוך הוא ארבע רוחות כך סיבב לכסאו ארבעה מלאכים, ואילו הן מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, וכך העמיד ארבעה דגלים, מיכאל מימינו נגד ראובן בדגלים, (וכן) [ראובן] תימנה, דן צפונה, יהודה מזרחה, אפרים ימה, למה נקרא שמו מיכאל, שבשעה שעבדו ישראל בים פתח ואמר מי כמוכה באלים ה' (שמות ט"ו י"א) וכשסיים התורה אמר אין כאל ישורון (דברים ל"ג כ"ו) מי כמוך ואין כאל הרי מיכאל, אוריאל

10

מדרש תנחומא (בובר) פרשת יתרו

 אלה מרחוק יבואו (לך) וגו' (ישעיה מט יב), ויכולה היא להחזיק, אלא הקב"ה אמר לה הרחיבי מקום אהלך וגו' (שם /ישעיהו/ נד ב), אדני בם (תהלים שם /ס"ח/), אמר ריש לקיש טבלא יש על לבו של כל מלאך ומלאך, ושמו של הקב"ה משותף עם שמו של כל מלאך ומלאך, מיכאל, רפאל, אדני בם.[טו] אנכי ה'. זש"ה שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך (תהלים נ ז), אמר ר' פנחס הכהן בר חמא שמעה עמי ואדברה, שיהא לי פתחון פה לאומות העולם. אמר ר' יהודה הלוי ב"ר שלום לשעבר היו שמותיכם כשמותן של אומות העולם, סבא וחוילה, אבל כשקיבלתם את התורה

1234567891011121314151617181920