רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק ג

רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק ג

  

[דף יג עמוד ב] א. יט, ב.

ב. בכת"י ובדפו"ר, בני.

ג. ושלא בכרה הרי זה לכהן, בכת"י ליתא.

ד. בכת"י, אמאי ספק.

ה. בגמ' ובכת"י, נינהו והא.

ו. כ, א.

ז. בכת"י, כרובא.

ח. בגמ', זו, ובכת"י הזאת.

ט. בכת"י, ורבי יהושע נמי לא חייש למיעוט, עיי' במהריט"א אות כ"ה או"ק ב' ד"ה אמנם.

י. יבמות קיט, א.
יא. בכת"י, רועה חכם.

 [דף יד עמוד א] יב. הוספת דפוס וילנא.

יג. בדפוס וילנא, בסוף.


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.