רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק ב

רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק ב

  

א. יג, א.

ב. עיי' מהריט"א פרק א' אות א' אות קטן ב'.

ג. שם.

 [דף י עמוד א] ד. ויקרא כה, יד.

ה. יג, ב.

ו. בכת"י, וה"נ אתמר בהדיא.

ז. עא, א.

ח. שם, ב.

ט. יג, ב.

 [דף י עמוד ב] י. בכת"י, לן מילתא דמזכי שטרא לבי תרי הוא.
יא. ע"ז עא, א.

יב. שם עד, א.

יג. בכת"י, יינן.

 [דף יא עמוד א] יד. טז, א.

טו. טז, ב.

טז. בכת"י ודפו"ר, ליתא.

...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.