רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק א

רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק א

  

[דף א עמוד א] א. ב, א.

ב. בכת"י, בישראל ולא באחרים.

ג. בכת"י, חייבת.

ד. ב, ב.

 [דף א עמוד ב] ה. בכת"י תיבה זו ליתא.

ו. ג, ב.

ז. בכת"י ת"ז ליתא.

ח. בכת"י אחהא.

 [דף ב עמוד א] ט. בכת"י, דחש לה להא.

י. עיי' במהריט"א ריש פירקין אות קטן ז'.
יא. חולין קלו, א.

יב. ג, א.

יג. בכת"י, רבה.

יד. בגמ' ובכת"י, אמר דבר.

טו. ג, ב.

טז. בכת"י, הוה מקנה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.